پژوهش های جانوری, دوره (31), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (483-497)

عنوان : ( بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep:Pyralidae)بر باکتریEscherichia coli )

نویسندگان: عیسی جبله , مجید کزازی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه از حشرات به عنوان منابع عظیم داروهای مدرن نام برده میشود. در سالهای اخیر، بیوتکنولوژیست ها و حشرهشناسان بر مهندسی زیستی پروتئینهای حشرات و کاربرد تولیدات آنها در درمان بیماریها و پزشکی مدرن تأکید فراوانی داشتهاند. میباشد. HIV داروهای مطرح در این زمینه شامل آنتیمیکروبهای قدرتمند بر ضد باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی مقاوم و انجام Ectomyelois ceratoniae (Zeller) مطالعه حاضر با هدف بررسی فعالیت ضد باکتریایی و همولیتیک عصاره بدن لارو باکتری ، B. bassiana Fashand شد. برای تحریک سیستم ایمنی لاروهای کرم گلوگاه انار، سویه های استاندارد جدایه قارچ به همولنف تزریق Escherichia coli (ATCC و باکتری گرم منفی ( 25922 B. thuringiensis var. kurstaki گرم مثبت شد. فعالیت همولیتیک عصاره القایی و غیرالقایی استخراج شده بعد از 24 ساعت از تزریق بر روی خون تازه انسان، گوسفند و مورد بررسی E. coli مرغ به دو روش جذب نوری و نشر شعاعی و فعالیت ضد میکروبی به روش نشر شعاعی بر روی باکتری قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره القایی نسبت به عصاره غیر القایی دارای فعالیت ضد میکروبی می باشد. بیشترین فعالیت 22/7±0/ با غلظت 2میلی گرم بر میلیلیتر با میانگین 34 E. coli ضد میکروبی در عصاره القاء شده زیر غشائ فیلتراسیون باکتری میلیمتر قطر هالههای عدم رشد مشاهده گردید. همچنین بیشترین فعالیت همولیتیک بترتیب در خون مرغ با میانگین کل 5 درصد در روش نشر شعاعی)، سلولهای خونی انسان با میانگین کل /64±1/ 6/39±1/24 درصد در روش جذبی و 25 ) 0 درصد /91±0/ 1 درصد در روش نشر شعاعی) و گوسفند با میانگین کل ( 04 /56±0/ 2/15±0/27 درصد در روش جذبی و 23 ) 0 درصد در روش نشر شعاعی) مشاهده گردید که در سطح یک درصد اختلاف معنیدار داشتند. /28±0/ در روش جذبی و 03 نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره بدن لارو کرم گلوگاه انار خاصیت همولیتیکی بسیار کمی بر روی گلبول های قرمز داشت و متفاوت می باشد. با توجه به نتایج این E. coli بسته به نوع عامل پاتوژن القایی فعالیت ضد میکروبی عصاره بر روی باکتری تحقیق، این حشره میتواند کاندیدا خوبی جهت بررسی بیشتری در مطالعات تکمیلی فعالیتهای ضد میکروبی باشد.

کلمات کلیدی

, فعالیت ضد میکروبی, خون, فعالیت همولیزی, نشر شعاعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075137,
author = {عیسی جبله and مجید کزازی and آسوده, احمد},
title = {بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep:Pyralidae)بر باکتریEscherichia coli},
journal = {پژوهش های جانوری},
year = {2019},
volume = {31},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-2614},
pages = {483--497},
numpages = {14},
keywords = {فعالیت ضد میکروبی، خون، فعالیت همولیزی، نشر شعاعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep:Pyralidae)بر باکتریEscherichia coli
%A عیسی جبله
%A مجید کزازی
%A آسوده, احمد
%J پژوهش های جانوری
%@ 2383-2614
%D 2019

[Download]