دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی , 2018-12-24

Title : ( Glutamine, an important metabolic target in cancer cells )

Authors: amir abrishami , Fatemeh Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075153,
author = {Abrishami, Amir and Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {Glutamine, an important metabolic target in cancer cells},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی},
year = {2018},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Glutamine, an important metabolic target in cancer cells
%A Abrishami, Amir
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی
%D 2018

[Download]