برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075162,
author = {Bakharzi, Melika and Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {Cancer Immunotherapy by Autologous T Cells},
booktitle = {پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران},
year = {2018},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Cancer Immunotherapy by Autologous T Cells
%A Bakharzi, Melika
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران
%D 2018

[Download]