بررسی های بازرگانی, دوره (17), شماره (94), سال (2019-7) , صفحات (23-39)

عنوان : ( بررســی رابطــه بیــن بازاریابــی از طریــق رســانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برنــد )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از بهترین روش سوی بازاریابی از دهد، گرایش به هایش را کاهش میهزینه های اجتماعی خصوص شبکه های اجتماعی و بهطریق رسانه که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری است. علیرغم این گیر شدن در جامعه امروزی بسیار نوپا است، ولی به علت همهو در دسترس بودن، بسیار مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین بازاریابی های اجتماعی با تعهد مشتری به واسطه ارزش از طریق رسانهبرند در بانوان خریدار لباس می باشد

کلمات کلیدی

های اجتماعی / آگاهی از برند بازاریابی از طریق شبکه/ تصویر برند / کیفیت درک شده برند / وفاداری برند / تعهد مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075163,
author = {رحیم نیا , فریبرز and اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد},
title = {بررســی رابطــه بیــن بازاریابــی از طریــق رســانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برنــد},
journal = {بررسی های بازرگانی},
year = {2019},
volume = {17},
number = {94},
month = {July},
issn = {2676-7562},
pages = {23--39},
numpages = {16},
keywords = {های اجتماعی / آگاهی از برند بازاریابی از طریق شبکه/ تصویر برند / کیفیت درک شده برند / وفاداری برند / تعهد مشتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررســی رابطــه بیــن بازاریابــی از طریــق رســانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برنــد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%J بررسی های بازرگانی
%@ 2676-7562
%D 2019

[Download]