دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (77), شماره (3), سال (2019-6) , صفحات (199-206)

عنوان : ( تهیه، تعیین مشخصات و بررسی تأثیر میکروامولسیون حاوی روغن کنجد بر میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن در محیط حیوانی )

نویسندگان: محمود ابراهیمی , محمد کریمی , فرانک دهقانی , امیر بیریائی نجف آبادی , نفیسه فرهادیان , شیوا گل محمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: روغن کنجد میتواند در زمینه درمان بیماریهای قلبـی-عروقـی ماننـد آترواسـکلروز از طریـق کـاهش سطح فیبرینوژن و فاکتور هفت مورد استفاده قرار گیرد. هدف از انجام مطالعه کنونی تهیه میکروامولسیون حـاوی روغـن کنجد بهعنوان یک نانوحامل دارویی با قابلیت بهبود حلالیت آبی و اثـر درمـانی مطلـوبتر در کـاهش فـاکتور هفـت و فیبرینوژن در محیط حیوانی میباشد. روش بررسی: این مطالعه تجربی از اردیبهشت 1394تا دی 1395در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسـی مشـهد جهـت تهیـه انواع میکروامولسیونها و نیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت بررسی عملکرد نمونهها در محـیط حیـوانی انجـام شـده اسـت. در راستای تهیه میکروامولسیونها با روش تیتراسیون، تویین 80و اسپن 80بهعنوان زوج سـورفکتانتی و نسـبتهای سـورفکتانتی 9:1 ،8:1و 10:1جهت رسم نمودارهای شبهسهفازی تعیین شد. در مرحله تست حیوانی خرگوشهای سـفید نیوزلنـدی در سـه گروه دریافتکننده رژیم پایه، رژیم پرکلسترول و رژیم پرکلسترول بههمراه میکروامولسیون دستهبندی شدند. یافتهها: میـانگین انـدازه ذرات نمونـهها در محـدوده 16/64±0/1تـا 21/16±0/2 nmبـا توزیـع ذرات یکنواخـت، پتانسـیل زتـا در محدوده -10/7تا -18/4میلیولت، شاخص شکست نور در حـدود ،1/39ضـریب هـدایت الکتریکـی در محـدوده 311تـا 297 میکروزیمنس و pHتمامی نمونهها معادل 6/42تعیین شـد. تمـامی نمونـهها پایـداری فیزیکـی داشـته و نمونـه تهیهشـده بـا نسـبت سورفکتانتی 9:1با توجه به درصد روغن بالاتر نسبت به سایر نمونههای پایدار در مدت زمـان 6مـاه، جهـت انجـام تسـت حیـوانی انتخاب شد. کاهش معنادار سطح فیبرینوژن و فاکتور هفت در سومین گروه خرگوشها در مقایسه با دیگر گروهها مشاهده شد. نتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشاندهنده عملکرد مؤثر نانوحاملهای دارویی میکروامولسیونی در بهبود حلالیـت آبـی و اثرات درمانی ترکیبات آبگریز مانند روغنهای گیاهی میباشد

کلمات کلیدی

, مـدلهای حیـوانی, آترواسـکلروز, بیماریهـای قلبـی-عروقـی, پژوهشهـای تجربـی, فـاکتور هفـت, فیبرینوژن, روغن کنجد, ماده فعال سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075171,
author = {محمود ابراهیمی and محمد کریمی and دهقانی, فرانک and بیریائی نجف آبادی, امیر and فرهادیان, نفیسه and شیوا گل محمدزاده},
title = {تهیه، تعیین مشخصات و بررسی تأثیر میکروامولسیون حاوی روغن کنجد بر میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن در محیط حیوانی},
journal = {دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal},
year = {2019},
volume = {77},
number = {3},
month = {June},
issn = {۱۶۸۳-۱۷۶۴},
pages = {199--206},
numpages = {7},
keywords = {مـدلهای حیـوانی، آترواسـکلروز، بیماریهـای قلبـی-عروقـی، پژوهشهـای تجربـی، فـاکتور هفـت، فیبرینوژن، روغن کنجد، ماده فعال سطحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه، تعیین مشخصات و بررسی تأثیر میکروامولسیون حاوی روغن کنجد بر میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن در محیط حیوانی
%A محمود ابراهیمی
%A محمد کریمی
%A دهقانی, فرانک
%A بیریائی نجف آبادی, امیر
%A فرهادیان, نفیسه
%A شیوا گل محمدزاده
%J دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal
%@ ۱۶۸۳-۱۷۶۴
%D 2019

[Download]