فیزیولوژی محیطی گیاهی, دوره (14), شماره (53), سال (2019-7) , صفحات (47-58)

عنوان : ( تاثیر قارچ‏های مایکوریزا و محلول پاشی پوترسین بر صفات بیوشیمیایی و بیوماس اندام هوایی ریحان سبز (Ocimum ciliatum L.) در دو چین مختلف برداشت )

نویسندگان: سارا فرسرائی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر قارچ‏های مایکوریزا و محلول‏پاشی پوترسین بر برخی صفات بیوشیمیایی، میزان اسانس و بیوماس اندام هوایی ریحان سبز (Ocimum ciliatum L.)، آزمایشی گلدانی بصورت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل قارچ مایکوریزا در 3 سطح (عدم کاربرد، Glomus mossea، Glomus intraradicese) و محلول پاشی پوترسین در سه سطح (0، 1 و 2 میلی‏مولار) به عنوان فاکتورهای اصلی و چین برداشت به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد کاربرد قارچ‏های مایکوریزا و پوترسین بر صفات بیوشیمیایی، بیوماس تر و خشک اندام هوایی و میزان اسانس گیاه تاثیر داشتند. بیشترین میزان کلروفیل a و میزان اسانس در تیمار کاربرد قارچ G. mossea و پوترسین با غلظت 2 میلی‏مولار در چین اول مشاهده شدند. بیشترین میزان کلروفیل b و کارتنوئیدها با کاربرد قارچ G. intraradicese و پوترسین با غلظت 2 میلی‏مولار در چین اول بدست آمد. اما با افزایش طول روز و دما در چین دوم برداشت از میزان رنگیزه‏های فتوسنتزی کاسته شد. بیشترین فعالیت آنتی‏اکسیدانی و فنل کل در تیمار کاربرد قارچ G. intraradicese و عدم محلول پاشی پوترسین در چین دوم برداشت مشاهده شد. بیوماس تر و خشک اندام هوایی با کاربرد قارچ G. mossea به بیشترین میزان خود رسید؛ اما تفاوت معنی‏داری بین دو غلظت پوترسین مشاهده نشد و تنها نسبت به عدم کاربرد پوترسین افزایش معنی‏داری نشان داد. بطور کلی کاربرد هر دو نوع قارچ به عنوان کود زیستی همراه با محلول‏پاشی پوترسین در غلظت 2 میلی‏مولار توانست صفات مورد مطالعه در این تحقیق را به طور معنی‏داری بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, بیوماس, رنگیزه‏های فتوسنتزی, فعالیت آنتی‏اکسیدانی, کود زیستی, میزان اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075199,
author = {فرسرائی, سارا and مقدم, محمد},
title = {تاثیر قارچ‏های مایکوریزا و محلول پاشی پوترسین بر صفات بیوشیمیایی و بیوماس اندام هوایی ریحان سبز (Ocimum ciliatum L.) در دو چین مختلف برداشت},
journal = {فیزیولوژی محیطی گیاهی},
year = {2019},
volume = {14},
number = {53},
month = {July},
issn = {2423-7671},
pages = {47--58},
numpages = {11},
keywords = {بیوماس، رنگیزه‏های فتوسنتزی، فعالیت آنتی‏اکسیدانی، کود زیستی، میزان اسانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر قارچ‏های مایکوریزا و محلول پاشی پوترسین بر صفات بیوشیمیایی و بیوماس اندام هوایی ریحان سبز (Ocimum ciliatum L.) در دو چین مختلف برداشت
%A فرسرائی, سارا
%A مقدم, محمد
%J فیزیولوژی محیطی گیاهی
%@ 2423-7671
%D 2019

[Download]