پژوهش حسابداری, دوره (9), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (137-155)

عنوان : ( تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: زینب امینی فرد , مهدی صالحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرکت‌های با مشتری متمرکز، دارای ریسک تجاری بالاتری هستند زیرا زیان مشتری عمده، می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه در جریان نقدی تأمین‌کنندگان شود. از این‌رو، مدیران درخواست پاداش بالاتری برای پوشش این ریسک احتمالی دارند. همچنین، تمرکز مشتری مدیران را قادر به نوعی چانه‌زنی بیشتر می‌کند که این می‌تواند پاداش نقدی آنها را افزایش دهد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه بر اساس داده‌های ترکیبی استفاده گردیده است. برای اندازه‌گیری پاداش مدیران از لگاریتم طبیعی میزان پاداش نقدی مدیران و برای تمرکز مشتری از سه شاخص نسبت فروش‌های عمده (فروش‌های بالای 10 درصد) به کل فروش، شاخص هرفیندال-هیرشمن و متغیر شاخص وجود یا عدم وجود مشتری عمده در شرکت استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 140 شرکت انتخاب شده به روش غربالگری طی بازه زمانی 1388 الی 1395 در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. شواهد تحقیق نشان داد که تمرکز مشتری بر پاداش مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی، در شرکت‌هایی که تمرکز بر مشتری عمده وجود دارد، میزان پاداش نقدی مدیران بالاتر است.

کلمات کلیدی

تمرکز مشتری؛ ریسک مشتری؛ ریسک تجاری؛ پاداش مدیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075200,
author = {زینب امینی فرد and صالحی, مهدی},
title = {تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {پژوهش حسابداری},
year = {2019},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-8495},
pages = {137--155},
numpages = {18},
keywords = {تمرکز مشتری؛ ریسک مشتری؛ ریسک تجاری؛ پاداش مدیران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A زینب امینی فرد
%A صالحی, مهدی
%J پژوهش حسابداری
%@ 2251-8495
%D 2019

[Download]