شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2018-09-26

عنوان : ( فراتحلیل عوامل موثر بر سرمایه فکری )

نویسندگان: مهدی جباری نوقابی , نازنین بشیری منش , محبوبه درانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر سرمایه فکری میباشد. در سالهای اخیر تحقیقات متعددی پیرامون سرمایه فکری انجام شده و نتایج مختلف و ناهماهنگی ارایه شده است. شیوه اندازه گیری متغیر سرمایه فکری، نوع روش تحقیق و عوامل دیگر میتواند باعث تضاد میان نتایج تحقیقات شود. یکی از اهداف این پژوهش ارزیابی و جمع بندی نتایج تحقیقات مربوط به شناسایی عوامل موثر بر سرمایه فکری میباشد.روش شناسی: برای دستیابی به این هدف از روش فراتحلیل استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 44 مطالعه، مشتمل بر 31 مطالعه خارجی در دوره زمانی 2000 تا 2016 و 13 مطالعه داخلی طی سالهای 1380 تا 1394 اجرا شد. متغیرهای مستقل تحقیق در دو دسته ویژگیهای شرکت (اندازه شرکت، سودآوری شرکت، اهرم مالی، نوع صنعت و عمر شرکت) و ویژگی-های راهبری شرکتی (اندازه هییت مدیره، استقلال هییت مدیره، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت) در نظر گرفته شد و سرمایه فکری متغیر وابسته تعیین شد. یافته ها: یافته های فراتحلیل نشان داد، از بین متغیرهای مورد بررسی؛ اهرم مالی، نوع صنعت، عمر شرکت، اندازه هییت مدیره و مالکیت نهادی رابطه معناداری با سرمایه فکری دارند. همچنین شیوه اندازهگیری متغیر سرمایه فکری و میزان توسعه یافتگی کشورها از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر نوع رابطه میان عوامل موثر بر سرمایه فکری میباشد. دانش افزایی: با توجه به یافته های متناقض تحقیقات درباره عوامل موثر بر سرمایه فکری شرکت، رویکرد فراتحلیل روابط بین متغیرها و متغیرهای تعدیل کننده را تبیین می کند.

کلمات کلیدی

, سرمایه فکری, فراتحلیل, ویژگی های شرکت, ویژگی های راهبری شرکتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075226,
author = {جباری نوقابی, مهدی and نازنین بشیری منش and محبوبه درانی},
title = {فراتحلیل عوامل موثر بر سرمایه فکری},
booktitle = {شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2018},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سرمایه فکری، فراتحلیل، ویژگی های شرکت، ویژگی های راهبری شرکتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراتحلیل عوامل موثر بر سرمایه فکری
%A جباری نوقابی, مهدی
%A نازنین بشیری منش
%A محبوبه درانی
%J شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2018

[Download]