سازه و فولاد, دوره (16), شماره (23), سال (2018-9) , صفحات (5-18)

عنوان : ( آسیب یابی بادبندها به یاری روش سادک شبه دوگان )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , محمدصادق کاظمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

راه‌کاری برای شناسایی طبقه‌‌هایی از قاب‌های ساختمانی ساده‌ که بادبند‌های آن‌ها خراب شده‌اند، در این مقاله پیشنهاد می‌شود. یادآوری می‌کند، بادبندها نقش کلیدی در سختی جانبی سازه‌های نامبرده دارند. روش نویسندگان از پاسخ‌های ایستای سازه و یک الگوی بارگذاری بهره می‌گیرد. دراین فن، تنها تغییرمکان‌های انتقالی سازه سنجیده می‌شوند. الگوی بارگذاری انتخابی باید بتواند سبب پیدایش این گونه تغییرمکان‌ها گردد. باید آگاه بود، این مقاله با انجام تحلیل بر روی سازه‌ی خراب، تغییرمکان‌ها را برای آغاز فرآیند آسیب‌یابی فراهم می ‌سازد. شناسایی بخش‌های‌ ‌آسیب‌دیده با حل مسأله‌ی برنامه‌ریزی ناخطی انجام می‌پذیرد. رهیافت پیشنهادی این مسأله را به گونه‌ی خطی با متغیرهای دودویی تبدیل می‌کند. سپس، فن سادک شبه‌دوگان برای حل برنامه‌ریزی به‌کار می‌رود. به یاری برنامه‌ی رایانه‌ای، روش پیشنهادی بر روی چند قاب تخت با بادبندهای گوناگون آزمایش خواهد شد و درستی کار وارسی می‌شود. یافته‌ها نشان از توانایی بالای شیوه‌ی پیشنهادی در شناسایی طبقه‌های آسیب‌دیده‌ی قاب‌های ساختمانی ساده و برآورد سختی جانبی آن‌ها دارندراه‌کاری برای شناسایی طبقه‌‌هایی از قاب‌های ساختمانی ساده‌ که بادبند‌های آن‌ها خراب شده‌اند، در این مقاله پیشنهاد می‌شود. یادآوری می‌کند، بادبندها نقش کلیدی در سختی جانبی سازه‌های نامبرده دارند. روش نویسندگان از پاسخ‌های ایستای سازه و یک الگوی بارگذاری بهره می‌گیرد. دراین فن، تنها تغییرمکان‌های انتقالی سازه سنجیده می‌شوند. الگوی بارگذاری انتخابی باید بتواند سبب پیدایش این گونه تغییرمکان‌ها گردد. باید آگاه بود، این مقاله با انجام تحلیل بر روی سازه‌ی خراب، تغییرمکان‌ها را برای آغاز فرآیند آسیب‌یابی فراهم می ‌سازد. شناسایی بخش‌های‌ ‌آسیب‌دیده با حل مسأله‌ی برنامه‌ریزی ناخطی انجام می‌پذیرد. رهیافت پیشنهادی این مسأله را به گونه‌ی خطی با متغیرهای دودویی تبدیل می‌کند. سپس، فن سادک شبه‌دوگان برای حل برنامه‌ریزی به‌کار می‌رود. به یاری برنامه‌ی رایانه‌ای، روش پیشنهادی بر روی چند قاب تخت با بادبندهای گوناگون آزمایش خواهد شد و درستی کار وارسی می‌شود. یافته‌ها نشان از توانایی بالای شیوه‌ی پیشنهادی در شناسایی طبقه‌های آسیب‌دیده‌ی قاب‌های ساختمانی ساده و برآورد سختی جانبی آن‌ها دارند

کلمات کلیدی

آسیب‌یابی ایستا؛ برآورد خسارت؛ برنامه‌ی خطی دودویی؛ آسیب‌یابی تحلیلی؛ سادک شبه‌دوگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075244,
author = {رضائی پژند, محمد and کاظمیان, محمدصادق},
title = {آسیب یابی بادبندها به یاری روش سادک شبه دوگان},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2018},
volume = {16},
number = {23},
month = {September},
issn = {1735-515X},
pages = {5--18},
numpages = {13},
keywords = {آسیب‌یابی ایستا؛ برآورد خسارت؛ برنامه‌ی خطی دودویی؛ آسیب‌یابی تحلیلی؛ سادک شبه‌دوگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب یابی بادبندها به یاری روش سادک شبه دوگان
%A رضائی پژند, محمد
%A کاظمیان, محمدصادق
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2018

[Download]