پژوهش های تولید گیاهی, دوره (26), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (199-213)

عنوان : ( اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) )

نویسندگان: الهام عزیزی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: کشت مخلوط، عملیات کشت دو یا چند گیاه زراعی در یک قطعه زمین در طی یک فصل زراعی میباشد که هدف عمده آن، مطابقت نیازهای گیاهی با منابع رشدی در دسترس و نیروی کارگری است. مهمترین سودمندی کشت مخلوط، تولید عملکرد بالاتر در قطعه معینی از زمین با بهرهگیری از ویژگیهای متعدد گیاهان زراعی مانند ساختار پوشش گیاهی، قابلیت توسعه ریشه، ارتفاع، نیازهای غذایی و به تبع آن، استفاده کارا از منابع رشدی ذکر شده است. پژوهشها نشان میدهد که در الگوهای تککشتی و مخلوط، واکنش هر یک از گیاهان به انواع منابع کودی متفاوت است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر نوع الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر توان رقابتی و خصوصیات زراعی دو گیاه زراعی سیر و اسفناج بود. مواد و روشها: این آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه سطح کود دامی (0 ،10 و 20 تن در هکتار) در کرتهای اصلی و شش نوع الگوی کشت (تککشتی سیر، تککشتی اسفناج و کشت مخلوط ردیفی سیر و اسفناج با نسبتهای 1:1 ،2:2 ،3:3 و 4:4 (در کرتهای فرعی بود. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع، وزن تر و خشک اسفناج و سیر، نسبت نور در قسمت تحتانی به فوقانی پوشش گیاهی و شاخصهای نسبت برابری زمین، ضریب تهاجم و نسبت رقابت در کشتهای مخلوط بود. یافتهها: نتایج نشان داد که با افزایش سطح کود دامی تا 20 تن در هکتار، وزن تر اسفناج بهطور معنیداری افزایش یافت، ولی این روند در رابطه با وزن خشک اسفناج مشاهده نشد. با تغییر الگوی کشت نیز وزن تر و خشک اسفناج بهطور معنیداری تحتتأثیر قرار گرفت. بیشترین وزن تر و وزن خشک اسفناج بهترتیب در الگوهای کشت مخلوط 4:4 سیر و اسفناج و تککشتی اسفناج مشاهده شد. بررسی اثر متقابل الگوی کشت و کود دامی نشان داد که بیشترین وزن تر و خشک اسفناج بهترتیب در الگوهای کشت 1:1 و 4:4 سیر و اسفناج تحت شرایط اعمال 20 تن در هکتار کود دامی حاصل شد. کمترین وزن خشک اسفناج نیز مربوط به الگوی ردیفی 3:3 سیر و اسفناج با اعمال 20 تن در هکتار کود دامی بود. وزن تر و خشک سیر، تحتتأثیر معنیدار سطوح مختلف کودی قرار نگرفت، اما نوع الگوی کشت بر وزن تر و خشک سیر تأثیر معنیداری داشت. بیشترین وزن تر و خشک سیر در الگوی تککشتی سیر تحت شرایط عدم اعمال کود حاصل شد. نتابج نشان داد که شاخص نسبت برابری زمین در همه الگوهای کشت مخلوط، بیشتر از یک بود که این امر، نشان از برتری الگوهای مخلوط مورد بررسی نسبت به تککشتی هر یک از اجزاء داشت. نتیجهگیری: بهطورکلی، بیشترین مقدار شاخصهای نسبت برابری زمین، نسبت رقابت و ضریب تهاجم و کمترین مقدار نسبت نور در قسمت تحتانی به فوقانی پوشش گیاهی در تیمار تلفیقی الگوی کشت مخلوط 1:1 سیر و اسفناج در شرایط اعمال 20 تن در هکتار کود دامی حاصل شد.

کلمات کلیدی

, تک کشتی, کشت مخلوط, نسبت برابری زمین, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075290,
author = {الهام عزیزی and اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور},
title = {اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2019},
volume = {26},
number = {1},
month = {May},
issn = {2322-2050},
pages = {199--213},
numpages = {14},
keywords = {تک کشتی، کشت مخلوط، نسبت برابری زمین، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)
%A الهام عزیزی
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2019

[Download]