پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (11), شماره (42), سال (2019-7) , صفحات (1-22)

عنوان : ( بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها )

نویسندگان: مهدی صالحی , محمدرضا عباس زاده , احمد احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه دو بعد محافظه کاری بر متغیرهای رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها است. در مطالعات پیشین، اثرات محافظه کاری بر این دو متغیر بررسی نشده و از این جهت تحقیق حاضر نوآور است. بدین منظور، از اطلاعات 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. برآورد مدل‌ها برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده‌های ترکیبی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد، محافظه کاری شرطی منجر به کاهش تمایلات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌شود، در حالی که محافظه کاری غیرشرطی، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب می‌کند. در بررسی رابطه محافظه کاری و بازدهی آتی مشخص شد، بین محافظه کاری شرطی (غیرشرطی) و بازدهی آتی شرکت‌ها رابطه‌ای منفی (مثبت) و معنی‌دار وجود دارد. لذا افزایش محافظه کاری شرطی (غیرشرطی)، بازدهی آتی شرکت‌ها را کاهش (افزایش) خواهد داد. به‌طور کلی نتایج نشان داد، انواع محافظه کاری می‌تواند بر رفتار و میزان سرمایه‌گذاری و بازدهی شرکت‌ها اثرگذار باشد

کلمات کلیدی

محافظه کاری شرطی؛ محافظه کاری غیرشرطی؛ رفتار سرمایه‌گذاری شرکت؛ بازدهی آتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075291,
author = {صالحی, مهدی and عباس زاده, محمدرضا and احمد احمدی},
title = {بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {42},
month = {July},
issn = {2383-0379},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {محافظه کاری شرطی؛ محافظه کاری غیرشرطی؛ رفتار سرمایه‌گذاری شرکت؛ بازدهی آتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها
%A صالحی, مهدی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A احمد احمدی
%J پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
%@ 2383-0379
%D 2019

[Download]