اقتصاد پولی، مالی, دوره (25), شماره (16), سال (2019-3) , صفحات (105-134)

عنوان : ( معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود )

نویسندگان: مصطفی قناد , محمدرضا عباس زاده , بهزاد کاردان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معاملات با اشخاص وابسته پدیده‌ای است که افزون بر اینکه رسوایی‌های اخیر مالی را بدان نسبت می‌دهند؛ می‌تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیران به جهت سرپوش گذاشتن بر روی این انتقال ثروت، به مدیریت سود اقدام کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه معامله با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این هدف، افزون بر بررسی ارتباط مدیریت سود و معامله با اشخاص وابسته در کل شرکت‌ها، این رابطه برای گروه شرکت‌های دارای رفتار مدیریت سود کارا و فرصت‌طلبانه نیز آزمون شده است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از اطلاعات مالیِ 164 شرکت در بازۀ زمانی 1386 تا 1394 استفاده شده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده‌های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین مدیریت سود و معاملات با اشخاص وابسته است. افزون براین، رابطه منفی و معناداری میان معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود فرصت‌طلبانه یافت شد که نشان از کارا بودن معاملات با اشخاص وابسته دارد. همچنین یافته‌ها، وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود کارا را تأیید نمود که مؤید کارایی معاملات با اشخاص وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است.

کلمات کلیدی

, معامله با اشخاص وابسته, رفتار مدیریت سود, مدیریت سود کارا, مدیریت سود فرصت‌طلبانه, اقلام تعهدی اختیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075292,
author = {قناد, مصطفی and عباس زاده, محمدرضا and کاردان, بهزاد},
title = {معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2019},
volume = {25},
number = {16},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {105--134},
numpages = {29},
keywords = {معامله با اشخاص وابسته; رفتار مدیریت سود; مدیریت سود کارا; مدیریت سود فرصت‌طلبانه; اقلام تعهدی اختیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود
%A قناد, مصطفی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A کاردان, بهزاد
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2019

[Download]