آبیاری و زهکشی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (426-436)

عنوان : ( تعیین مقطع بهینه و مشخصات هیدرولیکی کانال های پیش ساخته بتنی(کانالت) )

نویسندگان: حمید کیان مهر , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، استفاده از کانال های بتنی پیش ساخته )کانالت( به دلیل تمرکز در ساخت، امکان کنترل کیفی و کمی در مراحل مختلف ساخت و نیز سرعت زیاد تولید و بهره برداری مورد توجه خاص قرار گرفته است. علی رغم گذشت سه دهه از قدمت تولید و نصب کانالت در ایران، بررا ی طراحر ی تیر پ هرا ی مختلف آن از آیین نامه های قدیمی استفاده می شود. در این تحقیق، ابتدا با توجه به نحوه اجرا و بهره برداری از کانالت ها، تعریفی برای مقطع بهینره ایرن 0، مقطع بهینه کانالت مر ی باشرد . مقایسره مقطرع / سیستم ارائه گردید. سپس، مشخص شد که مقطع نیم بیضی با نسبت قطر کوچک به بزرگ برابر 436 بهینه کانالت و مقطع نیم دایره نشان دهنده ارجحیت کانالت در کاهش تبخیر به میزان 34 درصد نسبت به مقطع نیم دایره، در قبال افرزا یش 13 درصرد ی بتن مصرفی، میباشد که این امر به ویژه در مناطق با تبخیر زیاد آب از اولویت بیشتری برخوردار است. همچنین، با تعیین مشخصات هندسی کانرال برا مقطع نیم بیضی ناکامل )دارای عمق آزاد(، معادلات صریحی برای تعیین عمق بحرانی و نرمال در کانال با مقاطع نیم بیضی ارائه شرد ه اسرت . معرادلات 1 درصد میباشند. / پیشنهادی، علاوه بر سادگی و درستی، دارای حداکثر خطای نسبی کمتر از 4

کلمات کلیدی

, عمق بحرانی, عمق نرمال, کانالت, کانال های بتنی پیش ساخته, مقطع بهینه, نیم بیضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075301,
author = {کیان مهر, حمید and خداشناس, سعیدرضا},
title = {تعیین مقطع بهینه و مشخصات هیدرولیکی کانال های پیش ساخته بتنی(کانالت)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2019},
volume = {13},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {426--436},
numpages = {10},
keywords = {عمق بحرانی، عمق نرمال، کانالت، کانال های بتنی پیش ساخته، مقطع بهینه، نیم بیضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مقطع بهینه و مشخصات هیدرولیکی کانال های پیش ساخته بتنی(کانالت)
%A کیان مهر, حمید
%A خداشناس, سعیدرضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2019

[Download]