علوم محیطی, دوره (17), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (57-72)

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران در دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود، ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن )

نویسندگان: محمد محمدیان , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺑﯽروﯾﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ روﯾﻪ ازﻣﻨﺒﻊﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ. دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰ ﺑﻮده و دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ دﺷﺖ، در زﻣﯿﻨﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و آبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد و روشﻫﺎ: در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻓﺘﺮی، ﺻﺤﺮاﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ دﺷﺖ ﻣﯿﺪاووداﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در اﻃﺮاف دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺑﻌﺎد آنﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻻزم از ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی آب، ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺤﻼلﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ روش ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن روی ﺳﻨﮓﻫﺎی ﮔﭽﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻢﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮای دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود ﺗﻬﯿﻪ و ، ﮔﭽﺴﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ICP-OES ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در آبﻫﺎی اﯾﻦ دﺷﺖ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻢﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ

کلمات کلیدی

, ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ, اﻧﺤﻼل ﺳﻨﮓ ﮔﭻ, اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب, ﻓﻠﺰﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ, ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075305,
author = {محمدیان, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد},
title = {ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران در دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود، ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن},
journal = {علوم محیطی},
year = {2019},
volume = {17},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-1324},
pages = {57--72},
numpages = {15},
keywords = {ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ، اﻧﺤﻼل ﺳﻨﮓ ﮔﭻ، اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب،ﻓﻠﺰﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران در دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود، ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن
%A محمدیان, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2019

[Download]