مدیریت سازمان های دولتی, دوره (8), شماره (1), سال (2020-2) , صفحات (93-112)

عنوان : ( طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان های دولتی )

نویسندگان: سولماز الهامی , رضا رسولی , محمدمهدی فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهمترین اصول تفویض اختیار می باشد که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده می باشد. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمانهای دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه-گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرآیند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام گردید. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژیهای سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم گردید.

کلمات کلیدی

, اختیار, مسئولیت, عدم تعادل, نظریه داده بنیاد, رویکرد ظاهرشونده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075308,
author = {سولماز الهامی and رضا رسولی and فراحی, محمدمهدی},
title = {طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان های دولتی},
journal = {مدیریت سازمان های دولتی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {1},
month = {February},
issn = {2322-522x},
pages = {93--112},
numpages = {19},
keywords = {اختیار، مسئولیت، عدم تعادل، نظریه داده بنیاد، رویکرد ظاهرشونده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان های دولتی
%A سولماز الهامی
%A رضا رسولی
%A فراحی, محمدمهدی
%J مدیریت سازمان های دولتی
%@ 2322-522x
%D 2020

[Download]