پیشرفت های حسابداری, دوره (10), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (1-29)

عنوان : ( تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حقالزحمۀحسابرسی: نقش اندازۀ بازار حسابرسی )

نویسندگان: جواد اورادی , فرزانه نصیرزاده , رضا حصارزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار به بررسی تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی می‌پردازد. همچنین نقش تعدیل کننده اندازۀ بازار حسابرسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، برای اندازه‌گیری رقابت در بازار حسابرسی از شاخصِ تمرکز حسابرس استفاده شده است. اندازۀ بازار حسابرسی نیز با استفاده از رتبۀ دارایی شرکت‌ها در سطح صنایع، اندازه‌گیری شده است. یافته‌های تجربی مربوط به بررسی 133 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1386 تا 1394، نشان می‌دهد که رقابت در بازار حسابرسی اثر منفی و معناداری بر حق-الزحمۀ حسابرسی دارد. به‌علاوه، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اندازۀ بازار حسابرسی بر رابطۀ بین رقابت در بازار حسابرسی و حق‌الزحمۀ حسابرسی اثر منفی و معناداری دارد. در ادامه، نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش نشان داد که رقابت در بازار حسابرسی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می‌شود و اثر اندازۀ بازار حسابرسی بر رابطه بین رقابت در بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی معنادار نیست.

کلمات کلیدی

رقابت در بازار حسابرسی؛ اندازۀ بازار حسابرسی؛ حق‌الزحمۀ حسابرسی؛ کیفیت حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075312,
author = {اورادی, جواد and نصیرزاده, فرزانه and حصارزاده, رضا},
title = {تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حقالزحمۀحسابرسی: نقش اندازۀ بازار حسابرسی},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2019},
volume = {10},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-9988},
pages = {1--29},
numpages = {28},
keywords = {رقابت در بازار حسابرسی؛ اندازۀ بازار حسابرسی؛ حق‌الزحمۀ حسابرسی؛ کیفیت حسابرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حقالزحمۀحسابرسی: نقش اندازۀ بازار حسابرسی
%A اورادی, جواد
%A نصیرزاده, فرزانه
%A حصارزاده, رضا
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2019

[Download]