یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2019-01-29

عنوان : ( تأثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل بر اساس خطوط همتراز سرعت )

نویسندگان: سجاد محمدزاده وطن چی , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مدلسازی هیدرولیکی در اختیار داشتن اطلاعاتِ مشاهداتی جریانِ رودخان ضروری است. این اطلاعات توسط منحنی دبی اشل استخراج می شود. یکی از روابطی ک اخیراً توسط مغربی و همکاران معرفی شده است، براساس مفهوم خطوط همتراز سرعت در ارتباط با مشخصات هندسی مقطع جریان و نیز تغییرات زبری بستر، منحنی دبی اشل را تخمین میزند. در رودخانه های طبیعی به دلیل ناهمگن بودن ضریب زبری در مقطع عرضی رودخانه، تغییرات زبری معادل با تراز قابل توجه است. بنابراین جهت بررسی تغییرات زبری معادل در منحنی دبی اشل، تعداد 30 رابطه معرفی شده در محاسبه ی زبری معادل مورد توجه قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که تأثیر زبری معادل بر تخمین منحنی دبی اشل غیرقابل چشم پوشی است.

کلمات کلیدی

, منحنی دبی اشل, زبری معادل, خطوط همتراز سرعت, کانال طبیعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075314,
author = {محمدزاده وطن چی, سجاد and فغفور مغربی, محمود},
title = {تأثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل بر اساس خطوط همتراز سرعت},
booktitle = {یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2019},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {منحنی دبی اشل، زبری معادل، خطوط همتراز سرعت، کانال طبیعی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل بر اساس خطوط همتراز سرعت
%A محمدزاده وطن چی, سجاد
%A فغفور مغربی, محمود
%J یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2019

[Download]