هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران , 2018-09-04

عنوان : ( بررسی دقت ضریب زبری مانینگ در تخمین رابطه دبی اشل بر مبنای خطوط همتراز سرعت )

نویسندگان: سجاد محمدزاده وطن چی , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه ی بین دبی و تراز در رودخانه ها، یکی از مهمترین اطلاعات ورودی در مدل های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی است که میتواند در کنترل سیلاب و مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار بگیرد. منحنی دبی اشل، رابطه ای بین دبی و تراز دلخواه ایجاد می کند. برای بدست آوردن این رابطه اطلاعات هندسی و هیدرولیکی مقطع رودخانه مورد نیاز است. یکی از این اطلاعات ضریب زبری مانینگ بستر، کناره ها و سیلابدشت ها می باشد. برای محاسبه ی این ضریب رابطه ی دقیقی وجود ندارد و بنا بر تجربه ی شخصی و جداول مرجع تخمین زده می شود. بنابراین وجود خطا در تعیین این ضریب وجود دارد و اجتناب ناپذیر است. این تحقیق به تأثیر دقت تخمین زبری مانینگ در رابطه ی دبی اشل می پردازد. این رابطه براساس مفهوم خطوط همتراز سرعت و اطلاعات هندسی و هیدرولیکی مقطع عرضی و نقاط مشاهداتی دبی و تراز استوار است. برای بررسی این موضوع با توجه به اطلاعات زبری در رودخانه ی مین در ایرلند عدم قطعیت ناشی از زبری در تخمین دبی محاسبه می شود و نتایج نشان می دهد که هر چه دقت ضریب زبری به عنوان پارامتر ورودی بیشتر باشد عدم قطعیت در تخمین دبی کاهش خواهد یافت. در رابطه ی پیشنهادی چنانچه مدل بر مبنای نقاط مشاهداتی میانی بنا شود، خطای تخمین دبی کمتر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, منحنی دبی اشل, اندازه گیری جریان, عدم قطعیت, زبری مانینگ, خطوط همتراز سرعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075315,
author = {محمدزاده وطن چی, سجاد and فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسی دقت ضریب زبری مانینگ در تخمین رابطه دبی اشل بر مبنای خطوط همتراز سرعت},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران},
year = {2018},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {منحنی دبی اشل، اندازه گیری جریان، عدم قطعیت، زبری مانینگ، خطوط همتراز سرعت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دقت ضریب زبری مانینگ در تخمین رابطه دبی اشل بر مبنای خطوط همتراز سرعت
%A محمدزاده وطن چی, سجاد
%A فغفور مغربی, محمود
%J هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
%D 2018

[Download]