کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت , 2017-12-21

عنوان : ( اثربخشی آموزش ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBS-R) بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی نوجوانان با مشکلات اضطرابی )

نویسندگان: تکتم چناری , مریم رحیمی دهگان , جواد اسدالهی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش برسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود نظم جوییشناختی هیجانی نوجوانان با مشکلات اضطرابی بود.جامعه مورد مطالعه شامل نوجوانان سنین 10 تا 14ساله ی، با تشخیص اختلال های اضطرابی شهر مشهد که از طریق نمونه گیری هدفمند بود. ابزار به کاررفته در این پژوهش، پرسشنامه نظم جویی شناختی و هیجانی گارنفسکی بود. طی 8 جلسه، هر جلسهبه مدت یک 90 دقیقه، ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس برای گروه آزمایشی انجام پذیرفت و گروهکنترل هیچگونه مداخله ای دریافت ننمود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانساستفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی براسترس بر کاهش نشانه های اضطرابی نوجوانان با مشکلات اضطرابی از نظر آماری معنادار شد (P> 0/05) همچنین آموزش ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترلتفاوت معناداری ایجاد کرد.پس از درمان، راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان (ملامتخویش، نشخوارفکری، فاجعه سازی) کاهش و در برخی از راهبردهای سازگارانه (تمرکز مجدد مثبت،تمرکز بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت) افزایش پیدا کرد. نتیجه گیری: پژوهش نشان دادکه آموزشذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBS-R) موجب بهبود نظم جویی شناختی هیجانی نوجوانان با مشکلات اضطرابی می شود.

کلمات کلیدی

, ذهن اگاهی مبتنی بر استرس , نظم جویی شناختی هیجان, نوجوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075318,
author = {تکتم چناری and مریم رحیمی دهگان and اسدالهی, جواد and مشهدی, علی},
title = {اثربخشی آموزش ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBS-R) بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی نوجوانان با مشکلات اضطرابی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ذهن اگاهی مبتنی بر استرس ، نظم جویی شناختی هیجان، نوجوانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی آموزش ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBS-R) بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی نوجوانان با مشکلات اضطرابی
%A تکتم چناری
%A مریم رحیمی دهگان
%A اسدالهی, جواد
%A مشهدی, علی
%J کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
%D 2017

[Download]