یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (6), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (198-205)

عنوان : ( بررسی تأثیر آنتی­ اکسیدان ­ها و غلظت­ های مختلف هورمون BAP و NAA بر ساقه­ زایی و ریشه­ زایی گیاه دارویی پونه­ سای بینالودی )

نویسندگان: مصطفی ساغریان , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه پونه­ سای بینالودی (Nepeta binaloudensis Jamzad) از گیاهان بومی و دارویی ایران است. این گیاه به علت برداشت بی­ رویه و تخریب رویشگاه آن در خطر انقراض قرار گرفته است ما به بررسی تاثیر آنتی­ اکسیدان­ ها و غلظت­ های مختلف هورمون BAP و NAA بر بهبود شاخه ­زایی و ریشه زایی گیاه پونه بینالودی تحت شرایط درون شیشه پرداختیم. ریزنمونه­ های ساقه در محیط کشت ½ MS حاوی 5/0 میلی­ گرم بر لیتر هورمون BAP به همراه غلظت ­های مختلف آسکوربیک اسید (100 و 200 میلی­گرم بر لیتر) و گلوتاتیون احیا (1 و 2 میکرو مول بر لیتر) کشت شدند. سپس اثر غلظت ­های مختلف هورمون BAP (5/0، 1 و 5/1 میلی­گرم بر لیتر) بر ساقه­ زایی این گیاه محاسبه شد. همچنین ریشه ­زایی، ساقه ­های باززایی شده در محیط کشت ½ MS حاوی غلظت­ های مختلف NAA (5/0، 1 و 5/1 میلی­ گرم بر لیتر) بررسی شد. نتیاج نشان داد که ترکیب آنتی اکسیدان اثر معنی­ داری بر ساقه ­های تولیدی در محیط کشت ½ MS حاوی 5/0 میلی­ گرم بر لیتر BAP داشت. غلظت 2 میکرومول بر لیتر گلوتاتیون احیا در مقایسه با دیگر تیمارهای آنتی­ اکسیدانی منجر به افزایش ساقه ­زایی شد. غلظت­ های 1 و 1/5 میلی­ گرم بر لیتر BAP اثر معنی­ داری (p-value<0.05) بر درصد ساقه ­زایی و تعداد ساقه ­های تولیدی داشت. در مقابل، درصد ریشه ­زایی و میانگین طول ریشه در غلظت 2 میلی­ گرم بر لیتر هورمون NAA افزایش یافت. ما استفاده از این تیمارها را برای ریز ازدیادی کار آمد این گیاه در حال انقراض پیشنهاد می­ کنیم.

کلمات کلیدی

, بهینه­ سازی رشد, ریز ازدیادی, کشت درون شیشه, محیط کشت, نعنائیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075331,
author = {ساغریان, مصطفی and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {بررسی تأثیر آنتی­ اکسیدان ­ها و غلظت­ های مختلف هورمون BAP و NAA بر ساقه­ زایی و ریشه­ زایی گیاه دارویی پونه­ سای بینالودی},
journal = {یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta},
year = {2019},
volume = {6},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۴۲۳-۶۳۳۰},
pages = {198--205},
numpages = {7},
keywords = {بهینه­ سازی رشد، ریز ازدیادی، کشت درون شیشه، محیط کشت، نعنائیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر آنتی­ اکسیدان ­ها و غلظت­ های مختلف هورمون BAP و NAA بر ساقه­ زایی و ریشه­ زایی گیاه دارویی پونه­ سای بینالودی
%A ساغریان, مصطفی
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta
%@ ۲۴۲۳-۶۳۳۰
%D 2019

[Download]