پژوهش های دانش زمین, دوره (10), شماره (38), سال (2019-7) , صفحات (34-46)

عنوان : ( تاثیر پوسته‌های زیستی خزه و گلسنگ بر برخی خصوصیات خاک دشت سرهای دامنه‌ای منطقه حفاظت شده تخت سلطان، خراسان رضوی )

نویسندگان: اتوسا غلامحسینیان , عادل سپهر , محمد سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسته‌های زیستی خاک، جوامع فراوان و گوناگونی هستند که شامل مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌ها مانند سیانوباکتری‌‌ها، جلبک‌های سبز، گلسنگ‌ها، قارچ‌ها، خزه‌ها و ذرات خاک مرتبط با آنها هستند. در این پژوهش به بررسی اثر پوسته‌های خزه و گلسنگ بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک در منطقه خشک و نیمه‌خشک تخت سلطان در خراسان رضوی پرداخته‌ شده‌ است. نمونه‌برداری در فصل تابستان در طول ترانسکت و با استفاده از پلات 5/0 مترمربعی در دو عمق (5-0)، (20-5) سانتی‌متری با سه تکرار صورت گرفت. در مجموع 60 نمونه جهت اندازه­گیری خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. بررسی نتایج به‌دست آمده از آنالیز واریانس و آزمون توکی نشان داد که حضور پوسته‌های زیستی بر تخصیص پارامترهای خاک اثر گذاشته ‌است. از جمله کاهش pH و EC در خاک‌های فاقد پوسته و افزایش کربن‌آلی و کربنات کلسیم در حضور خزه و گلسنگ در عمق 5-0 سانتی‌متری خاک می‌باشد. نتایج پژوهش، نشان از تفاوت قابل توجه در ویژگی­های فیزیکوشیمیایی خاک در حضور یا عدم حضور پوسته‌های خزه و گلسنگ در چشم‌انداز بیابان دارد.

کلمات کلیدی

, پوسته‌های زیستی خاک, خزه, گلسنگ, ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی خاک, تخت سلطان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075332,
author = {غلامحسینیان, اتوسا and سپهر, عادل and محمد سهرابی},
title = {تاثیر پوسته‌های زیستی خزه و گلسنگ بر برخی خصوصیات خاک دشت سرهای دامنه‌ای منطقه حفاظت شده تخت سلطان، خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2019},
volume = {10},
number = {38},
month = {July},
issn = {2008-8299},
pages = {34--46},
numpages = {12},
keywords = {پوسته‌های زیستی خاک، خزه، گلسنگ، ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی خاک، تخت سلطان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر پوسته‌های زیستی خزه و گلسنگ بر برخی خصوصیات خاک دشت سرهای دامنه‌ای منطقه حفاظت شده تخت سلطان، خراسان رضوی
%A غلامحسینیان, اتوسا
%A سپهر, عادل
%A محمد سهرابی
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2019

[Download]