شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی, دوره (9), شماره (29), سال (2019-8) , صفحات (53-71)

عنوان : ( مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی - چگالی و طیف سنجی ارتعاشی )

نویسندگان: وحیدرضا داروگر , محمد وکیلی , سیدفرامرز طیاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل ساختار مولکولی و پایداریهای نسبی برای صورتبندیهای پایدار سیس انول در مولکولهای تری فلوئوروبنزوئیل استون و -مشتقات هالوژنه توسط نظریه تابعی چگالی (DFT) و در سطح B3LYP/6-311++G** انجام شد. در این مولکولها، تنها دو فرم سیس انول -کیلیتی وجود دارند که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی درونمولکولی O-H…O اند، که با یکدیگر در حال تعادلاند. محاسبات ما نشان می دهند که اختلاف بین این دو فرم در مولکولهای پارا هالوتریفلوئوروبنزوئیلاستون حدود - 75 / 0 - 49 / 1 کیلوکالری بر مول است، که نشان دهنده آن است که هر دو فرم میتواند در نمونه وجود داشته باشد. قدرت پیوند هیدروژنی نیز برای صورتبندیهای انولی پایدار این مولکول-هاتوسط نرم افزار AIM محاسبهشده و به همراه پارامترهای دیگر مرتبط با قدرت پیوند هیدروژنی، ازجمله پارامترهای ساختاری و طیف بینی،با یکدیگر مقایسه شدند. مطابق با نتایج حاصله در مولکولهای پارا هالوژنه تری فلوئوروبنزوئیلاستون قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی -در فرم 2 بیشتر از فرم 4 است. مقایسه این نتایج نیز نشان میدهند که استخلافهای کلر، فلوئور و برم در موقعیت پارا حلقه فنیل، بر ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درونمولکولی تاثیر مهمی ندارد اما میتواند سبب جابجایی نوارهای ارتعاشی حلقه فنیل شود.

کلمات کلیدی

, پیوند هیدروژنی درون مولکولی, اثر استخلاف, نظریه تابعی چگال (DFT) , انتسابات ارتعاشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075350,
author = {داروگر, وحیدرضا and وکیلی, محمد and طیاری, سیدفرامرز},
title = {مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی - چگالی و طیف سنجی ارتعاشی},
journal = {شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {29},
month = {August},
issn = {2228-6896},
pages = {53--71},
numpages = {18},
keywords = {پیوند هیدروژنی درون مولکولی، اثر استخلاف، نظریه تابعی چگال (DFT) ، انتسابات ارتعاشی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی - چگالی و طیف سنجی ارتعاشی
%A داروگر, وحیدرضا
%A وکیلی, محمد
%A طیاری, سیدفرامرز
%J شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
%@ 2228-6896
%D 2019

[Download]