علوم قرآن و حدیث, دوره (51), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (49-70)

عنوان : ( آسیب شناسی معیار های ارزیابی متن روایات سبب نزول )

نویسندگان: محمد جمال الدین خوش خاضع , سیدکاظم طباطبائی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ز دیرباز محققان در مقام ارزیابی یا نقد روایات، سند و متن را به مثابه دو روش مکمل یکدیگر بررسی می‌کردهاند. اما نظر به مشکلات سندی روایات سبب نزول، ارزیابی یا نقد متن این روایات، مطمئن‌ترین و در عین حال دشوارترین راه برای دستیابی به روایات قابل اطمینان در این حوزه و استفاده بهینه از آن در جهت فهم درست آیات قرآن است. موافقت یا مخالفت با قرآن، سنت معتبر، گزارش‌های تاریخی و ضرورت‌های کلامی، معیارهای اصلی و پرکاربرد قرآن‌پژوهان در جهت رد یا ترجیح متن روایات سبب نزول است که از معیارهای موجود در روایات عَرض و علومی چون فقه الحدیث، اختلاف الحدیث و اصول فقه الهام گرفته شده‌اند. در این مقاله، ضمن معرفی این معیارها، اشکالات روش‌شناختی آن‌ها در دو حوزه ساختاری و کاربست معیارها مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در جهت رفع آن‌ها ارائه شده است. رویکرد سلبی، منفعل و پراکنده در کاربست معیارها و عدم تناسب معیارها و قواعد حاکم بر آن‌ها با ماهیت تاریخی روایات سبب نزول، از مهم‌ترین اشکالات ساختاری این حوزه به شمار می‌آیند. توسعه در مفهوم سبب نزول و طراحی روش‌هایی ایجابی، فعال و منسجم برای ارزیابی متن روایات سبب نزول، می‌تواند گامی در جهت رفع کاستی‌های این حوزه و استفاده از ظرفیت آن در سطحی کلان باشد.

کلمات کلیدی

, اسباب نزول , سبب نزول , شان نزول , معیار های نقد متن , ارزیابی متن روایات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075353,
author = {محمد جمال الدین خوش خاضع and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {آسیب شناسی معیار های ارزیابی متن روایات سبب نزول},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2019},
volume = {51},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {49--70},
numpages = {21},
keywords = {اسباب نزول ، سبب نزول ، شان نزول ، معیار های نقد متن ، ارزیابی متن روایات.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی معیار های ارزیابی متن روایات سبب نزول
%A محمد جمال الدین خوش خاضع
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2019

[Download]