علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (10), شماره (4), سال (2020-1) , صفحات (21-35)

عنوان : ( تأثیر بیوچار پسماند گل رُز شاخه بریده بر صفات مورفولوژیک و فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\"سیاهو\\\" )

نویسندگان: اکرم ولی زاده قلعه بیک , سیدحسین نعمتی , حجت امامی , حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوچار دسترسی زیستی طیف وسیعی از آلاینده ها، از جمله فلزات سنگین را کاهش دهد. به منظور بررسی تاثیر بیوچار حاصل از پسماند گل رز شاخه بریده بر خصوصیات رشدی و تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در کاهو، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد و مقادیر بیوچار رز در سه سطح (صفر به عنوان شاهد، 5، 10 گرم در کیلوگرم) و کادمیوم (صفر به عنوان شاهد، 10 و 20 میلی‌گرم در کیلوگرم) و سرب (صفر به عنوان شاهد، 300 و 600 میلی‌گرم در کیلوگرم)، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار صفات سطح برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی و حجم ریشه در سطح 5 گرم در کیلوگرم بیوچار رز مشاهده شد. افزایش سطح بیوچار رز از سطح 5 به 10 گرم در کیلوگرم سبب کاهش کلیه صفات به جز ارتفاع و قطر اندام هوایی شد. به کارگیری 600 میلی گرم در کیلو گرم سرب به ترتیب سبب کاهش 92/6، 38/13، 04/18، 44/22، 06/12، 61/8 درصدی صفات تعداد برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و وزن خشک ریشه و طول ریشه نسبت به شاهد شد. بیشترین مقدار وزن تر و خشک اندام هوایی و حجم ریشه در تیمار 5 گرم در کیلوگرم بیوچار رز و سطح 300 میلی گرم در کیلو گرم سرب و کمترین مقدار کلیه صفات ذکر شده در بالاتربن سطوح بیوچار و سرب مشاهده شد. افزایش سطح بیوچار از صفر به 5 و 10 گرم در کیلوگرم در سطح 20 میلی گرم در کیلوگرم کادمیوم، به ترتیب سبب کاهش 92/47 و 17/24 درصدی مقدار کادمیوم ریشه شد. در واقع بیوچار رز (به ویژه در سطح 5 گرم در کیلوگرم) از طریق کاهش زیست فراهمی سرب و کادمیوم در خاک خصوصیات رشدی کاهو را بهبود بخشیده است.

کلمات کلیدی

, ضایعات کشاورزی, اصلاح خاک, سرب, کادمیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075358,
author = {ولی زاده قلعه بیک, اکرم and نعمتی, سیدحسین and امامی, حجت and آروئی, حسین},
title = {تأثیر بیوچار پسماند گل رُز شاخه بریده بر صفات مورفولوژیک و فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\"سیاهو\\\"},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2020},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۹۰۸۲},
pages = {21--35},
numpages = {14},
keywords = {ضایعات کشاورزی، اصلاح خاک، سرب، کادمیوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر بیوچار پسماند گل رُز شاخه بریده بر صفات مورفولوژیک و فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\"سیاهو\\\"
%A ولی زاده قلعه بیک, اکرم
%A نعمتی, سیدحسین
%A امامی, حجت
%A آروئی, حسین
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ ۲۰۰۸-۹۰۸۲
%D 2020

[Download]