چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , 2019-07-23

عنوان : ( بررسی خواص ضدباکتری کامپوزیت اپوکسی/نانوذره‌ی مس‌اکسید علیه باکتری استرپتوکوکوس اینیایی به روش تست ماکرودایلوشن )

نویسندگان: مهناز چنارانی , نوید رمضانیان , ظهیر شکوه سلجوقی , معصومه مهربان سنگ آتش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی چنددهه‌یگذشته، صنعت آبزی‌پروریبه سرعت توسعهیافته است. به دلیل محدودیت منابع آب جهت توسعه این صنعت، متراکم‌سازی هرچه بیشتر پرورش آبزیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کیفیت آب و حذف عوامل بیماری‌زا از آن عامل مهمی در روند تولید وگسترش سیستم‌های پرورش آبزیان است. روش‌های زیادی برایضدعفونی کردنآبمانند واکسیناسیون، درمان‌های شیمیایی،استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و غیره وجود دارد که هر یک دارای معایبی است. استفادهگستردهازآنتی‌بیوتیک‌هامنجربهظهورتعدادی میکروارگانیسم مقاوم به آن شده است. برایغلبهبرمقاومتمیکروب‌هایبیماری‌زا،بایدعواملضدمیکروبیمؤثریباروش‌هایجدیدتولید گردند[۳]. نانوکامپوزیت‌های پلیمری به کمک رفع این مشکل آمده‌اند. امیدوارکننده‌ترین نانومواد با خواص ضدباکتریایی نانوذرات فلزی و اکسید فلزی هستند، که به دلیل نسبت سطح به حجم زیاد و همچنین ساختار بلورین آن‌ها، در ارتباط مستقیم با باکتری هستند. . دراین پژوهش خاصیت ضدباکتری کامپوزیت اپوکسی۶۰ میلی گرم نانوذره‌ی مس‌اکسید، بر روی باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، و همچنین تست کمی حداقل غلظت مهارکننده‌ی رشد(MIC) و حداقل غلظت کشندگی ((MBCاز طریق آزمون ماکرودایلوشن انجا‌م‌گرفت.ازنتایج آزمون ماکرودایلوشنمی‌توان نتیجه گرفت که خاصیت ضدمیکروبی این ترکیب به‌دلیل حضور نانوذرات مس‌اکسید موجود در شبکه‌ی پلیمری، قوی می‌باشد زیرا در کمترین غلظت از این ماده و همچنین در کمترین زمان انکوباسیون هیچ کلنی از باکتری رشد نکرده است. این نتایج با داده‌های حاصل از آنالیزFT-IR که بیانگر حضور نانو ذرات مس‌اکسید در شبکه‌ی پلیمری اپوکسی است نیز مطابقت دارد.درصد CFU(واحد غلظت باکتری) برای تمام غلظت ها محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, ضدباکتری, نانوذرات مس‌اکسید, نانوکامپوزت اپوکسی, آزمون ماکرودایلوشن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075359,
author = {چنارانی, مهناز and رمضانیان, نوید and ظهیر شکوه سلجوقی and معصومه مهربان سنگ آتش},
title = {بررسی خواص ضدباکتری کامپوزیت اپوکسی/نانوذره‌ی مس‌اکسید علیه باکتری استرپتوکوکوس اینیایی به روش تست ماکرودایلوشن},
booktitle = {چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ضدباکتری، نانوذرات مس‌اکسید، نانوکامپوزت اپوکسی،آزمون ماکرودایلوشن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ضدباکتری کامپوزیت اپوکسی/نانوذره‌ی مس‌اکسید علیه باکتری استرپتوکوکوس اینیایی به روش تست ماکرودایلوشن
%A چنارانی, مهناز
%A رمضانیان, نوید
%A ظهیر شکوه سلجوقی
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%J چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران
%D 2019

[Download]