سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران , 2018-12-19

عنوان : ( ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: سیدعلی هاشمی , هادی صدوقی یزدی , ابوالفضل محمدزاده مقدم , سیدعلی صحاف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات مورد توجه در بحث ایمنی جاده ای بررسی سازگاری طرح هندسی میباشد که در آن منظور از طرح سازگار، طرحی است که انتظارات راننده برای راندن و کنترل ایمن وسیله نقلیه را نقض نکند. اکثر تحقیقات مربوط به معیارهای سازگاری طراحی روی چهار زمینه اصلی سرعت عملکردی، شاخص های مسیر، پایداری وسیله نقلیه و حجم کاری راننده تمرکز دارند که از این میان با توجه به اینکه سرعت، اولین پاسخ راننده به طرح هندسی مسیر بوده و بخش قابل توجهی از تصادفات نیز مربوط به انطباق نامناسب سرعت است، ارزیابی سرعت عملکردی رایجترین روش برای بررسی سازگاری طرح هندسی میباشد. در این پژوهش با استفاده از برداشت اطلاعات سرعت توسط GPS، پروفیل پیوسته سرعت عملکردی برای دو محور از محورهای استان خراسان شمالی به دست آمد. در ادامه با بررسی اختلاف سرعت در قطعات متوالی مسیر، سازگاری طرح هندسی در انتقال از تانژانت به قوس افقی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان می-دهد یکی از محل های ناسازگاری اساسی در طرح هندسی، وجود قوس هایی با شعاع اندک بعد از یک تانژانت طولانیست که باید تا حدامکان در طراحی از آن اجتناب نمود.

کلمات کلیدی

, سازگاری طرح هندسی, پروفیل پیوسته سرعت, راه دوخطه برون شهری, سرعت عملکردی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075369,
author = {هاشمی, سیدعلی and صدوقی یزدی, هادی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and صحاف, سیدعلی},
title = {ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازگاری طرح هندسی، پروفیل پیوسته سرعت، راه دوخطه برون شهری، سرعت عملکردی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)
%A هاشمی, سیدعلی
%A صدوقی یزدی, هادی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A صحاف, سیدعلی
%J سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
%D 2018

[Download]