جغرافیای سیاسی, دوره (2), شماره (7), سال (2019-3) , صفحات (105-126)

عنوان : ( تحلیل نقش متغیر همسایگی و مذهب در الگوی رای کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (حوزه انتخاباتی قاینات و زیرکوه) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , مهدی بدخشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخابات یکی از مظاهر اصلی دموکراسی در عصر حاضر است و با توجه به نقش آفرینی مردم در تعیین حاکمان، بیش از گذشته مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است. سازمان فضایی و الگوهای فضایی برآمده از انتخابات، وجود نگرش­های متفاوت در رفتار سیاسی رأی­دهندگان در حوزه‏های گوناگون انتخابیه را نشان می‏دهند. عوامل و متغیرهای جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر رای و نظر مردم و الگوی رای کاندیداهای انتخاباتی موثر هستند. متغیر همسایگی و ویژگی‌های قومی‎و مذهبی منطقه یکی از مهمترین عوامل موثر بر الگوی رای کاندیداها می‎باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه‎ای و داده‌های آماری به دنبال بررسی و تحلیل نقش سه متغیر همسایگی، مذهب و منطقه سکونت در شهر و روستا بر الگوی رای کاندیداها در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی‎در حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه می‎باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‎دهد متغیر همسایگی نقش موثری در الگوی رای کاندیداها داشته است. علاوه بر این، عامل مذهب و اقلیت مذهبی اهل سنت نیز در الگوی رای کاندیداها موثر بوده است؛به نحوی که همانند انتخابات ریاست جمهوری اهل سنت اقبال بیشتری به کاندیداهای متمایل به دولت( اعتدال) و اصلاح طلب داشته‎اند‎. در نهایت با وجود تفاوت آراء کاندیداها در مناطق شهری و روستایی،سکونت رای دهندگان در مناطق شهری و روستایی به طور مستقل تاثیر معناداری در الگوی رای دهی نداشته است.

کلمات کلیدی

, جغرافیای انتخابات, متغیر همسایگی, مذهب, قاینات و زیرکوه, مجلس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075374,
author = {زرقانی, سیدهادی and بدخشان, مهدی},
title = {تحلیل نقش متغیر همسایگی و مذهب در الگوی رای کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (حوزه انتخاباتی قاینات و زیرکوه)},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2019},
volume = {2},
number = {7},
month = {March},
issn = {2476-3136},
pages = {105--126},
numpages = {21},
keywords = {جغرافیای انتخابات; متغیر همسایگی; مذهب; قاینات و زیرکوه; مجلس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقش متغیر همسایگی و مذهب در الگوی رای کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (حوزه انتخاباتی قاینات و زیرکوه)
%A زرقانی, سیدهادی
%A بدخشان, مهدی
%J جغرافیای سیاسی
%@ 2476-3136
%D 2019

[Download]