مشرق موعود, دوره (13), شماره (50), سال (2019-7) , صفحات (99-118)

عنوان : ( بررسی انگاره های واقفی در روایات غیبت )

نویسندگان: سعیده سادات موسوی نیا , سیدکاظم طباطبائی پور , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جست و جو در مصادر و اسانید روایات غیبت نزد امامیه بیانگر آن است که عالمان امامی بخش قابل توجهی از روایات غیبت را از راویان واقفی و کتب آنان أخذ کرده اند. فرقه واقفه برخی از روایات را مطابق مذهب خویش نقل به معنا، تقطیع یا تحریف می کردند. از این رو برخی از روایات که از طریق واقفه وارد مجموعه روایی امامیه شده است، دارای رسوبات فکری واقفی است و زمانی که در کنار دیگر روایات قرار می گیرند، ایجاد تعارض می کنند. این نوشتار در صدد است با روش تاریخی و از طریق بررسی سند و متن روایات به بررسی انگاره های واقفی در روایات غیبت بپردازد. در پرتو این بررسی سبب تعارض برخی از روایات غیبت تبیین می گردد و از تأویلات بعید در فهم روایات ممانعت به عمل می آید.

کلمات کلیدی

, غیبت, حدیث شیعه, واقفه, راویان واقفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075377,
author = {موسوی نیا, سعیده سادات and طباطبائی پور, سیدکاظم and جلالی, مهدی},
title = {بررسی انگاره های واقفی در روایات غیبت},
journal = {مشرق موعود},
year = {2019},
volume = {13},
number = {50},
month = {July},
issn = {2423-7663},
pages = {99--118},
numpages = {19},
keywords = {غیبت،حدیث شیعه،واقفه، راویان واقفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انگاره های واقفی در روایات غیبت
%A موسوی نیا, سعیده سادات
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A جلالی, مهدی
%J مشرق موعود
%@ 2423-7663
%D 2019

[Download]