یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( مدل سازی تاثیر تخلف پارک دوبل بر زمان سفر در معابر شریانی (مطالعه موردی مشهد) )

نویسندگان: ابوالفضل محمدزاده مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخلفات تاثیرات عمده ای بر شاخص های ترافیکی، محیط زیست وحتی خود کاربر و وسایل موتوری اعمال می نماید. مساله ی مشخصه های هر نوع تخلف ، ما را برآن داشت که با نگاهی دقیق تر به حل این مساله بپردازیم. تاثیرات ناشی از تخلف عبارتند از: تغییر زمان سفر،تغییر میزان آلاینده ها، تغییر میزان مصرف سوخت ، تغییر احتمال رخداد تصادف و... . در این تحقیق صرفا تاثیر تخلف پارک دوبل بر زمان سفر مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از روش های آماری، مشخصه های متغیر تخلف(از جمله طول بازه ، تعدادو...) و وابستگی های متناظر آن ها الگوسازی می شود. روش کار این مقاله: 1) دسته بندی داده های مشاهده ای و ترسیم مدل اولیه روابط بین متغیرهای ترافیکی و تخلفات و تاثیرات آن ها2) تحلیل مدل و بررسی شاخص های برازش . مطابق نتایج برازش، تاثیر تخلف بر شاخص زمان سفر مثبت است، یعنی با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در تخلف ، شاخص زمان سفر به میزان 0.239 افزایش انحراف استاندارد می یابد.

کلمات کلیدی

, مدل معادلات ساختاری , تخلف پارک دوبل, زمان سفر .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075385,
author = {محمدزاده مقدم, ابوالفضل},
title = {مدل سازی تاثیر تخلف پارک دوبل بر زمان سفر در معابر شریانی (مطالعه موردی مشهد)},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مدل معادلات ساختاری ، تخلف پارک دوبل، زمان سفر .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی تاثیر تخلف پارک دوبل بر زمان سفر در معابر شریانی (مطالعه موردی مشهد)
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%J یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]