پژوهش ادبیات معاصر جهان - Research in Contemporary World Literature, دوره (24), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (221-232)

عنوان : ( ژان پل سارتر و-باور غلط- در نمایشنامه آخرین نوار کراپ اثر ساموئل بکت )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شخصیت کراپ در نمایشنامۀ آخرین نوار کراپ نوشتۀ ساموئل بکت، یکی از شخصیت های پوچ گرای -تاریخ تئاتر- پوچی است. او در هر مرحله ای از زندگی، گذشتۀ خود را به تمسخر می‌گیرد و به آن می‌‌خندد. کراپ نه تنها خود را باور ندارد بلکه زندگی را نیز باور ندارد و اذعان می‌‌کند که از پشت سر گذاشتن سال های جوانی‌اش خشنود است. در این مقاله شخصیت پوچ گرای کراپ با توجه به فلسفۀ اگزیستانسیالیسم ، به ویژه مفهوم -باور غلط- و -جهش اعتقادی- مورد بررسی قرار گرفته است و نبود ایمان را در این شخصیت مورد کنکاش قرار می‌‌دهد. این مقاله سرانجام نشان خواهد داد که زندگی در تاریکی که ترجیح خود شخصیت کراپ است، نتیجه -باور غلطی- است که سارتر در کتاب بودن و نیستی آن را به تفصیل توضیح داده است. با توجه به این دو مفهوم که از سارتر و کی یرکگار گرفته شده است، در خواهیم یافت که خودآگاهی و ایمان تنها راه خروج از چنین پوچ گرایی است. انسان تا زمانی که خود را انکار کند و به خود دروغ بگوید، بر خود آگاهی خود پرده کشیده است و آن را نادیده می‌‌گیرد. همچنین ایمان در فلسفۀ کی یرکگار به فرد کمک می‌‌کند تا در مقابل نیستی های وجود، خود را نبازد و با باوری استوار پیش برود.

کلمات کلیدی

, آخرین نوار کراپ, -باور غلط-, -جهش اعتقادی- نمایشنامه, خودآگاهی, اگزیستانسیالیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075388,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {ژان پل سارتر و-باور غلط- در نمایشنامه آخرین نوار کراپ اثر ساموئل بکت},
journal = {پژوهش ادبیات معاصر جهان - Research in Contemporary World Literature},
year = {2019},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {1026-0188},
pages = {221--232},
numpages = {11},
keywords = {آخرین نوار کراپ، -باور غلط-، -جهش اعتقادی- نمایشنامه، خودآگاهی، اگزیستانسیالیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژان پل سارتر و-باور غلط- در نمایشنامه آخرین نوار کراپ اثر ساموئل بکت
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J پژوهش ادبیات معاصر جهان - Research in Contemporary World Literature
%@ 1026-0188
%D 2019

[Download]