چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2019-07-16

عنوان : ( بررسی تأثیر خصوصیات جریان در فرسایش کنارهای رودخانه (مطالعه موردی: بخشهایی از رودخانه کشف رود) )

نویسندگان: وجیهه عرفانی پورقاسمی , محمدتقی دستورانی , محبوبه حاجی بیگلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت حفاظت کنارههای رودخانه و کاهش فرسایش کنارهای شناخت عوامل اصلی فرسایش و اولویتبندی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت و اولویت بندی عوامل موثر در فرسایش کنارههای بخشی از رودخانه کشف رود در استان خراسان رضوی بوده است. در این تحقیق بررسی فرسایش در بازهای به طول 11 کیلومتر )از پایین دست ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی تا 1 کیلومتر بعد از چرمشهر( از رودخانه کشف رود با استفاده از بازدیدها و برداشتهای میدانی صورت گرفته و سپس با استفاده از مدل HEC-RAS شبیه سازی خصوصیات جریان صورت گرفته و نهایتا به اولویتبندی عوامل موثر در فرسایش کنارهها پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که خصوصیات هیدرولیکی جریان مانند سرعت جریان، عدد فرود، عمق هیدرولیکی جریان، تنش برشی و قدرت جریان هر چند از بازه ای به باز دیگر تغییر کرده ولی تا ثیر چندانی در فرسایش نداشته است ولی وضعیت پوشش گیاهی کف و کنارههای رودخانه نقش مهمتری را در فرآیند پایداری کنارهها ایفا نموده است.

کلمات کلیدی

, فرسایش کناری, HEC-RAS , رودخانه کشف رود, شبیهسازی هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075389,
author = {عرفانی پورقاسمی, وجیهه and دستورانی, محمدتقی and محبوبه حاجی بیگلو},
title = {بررسی تأثیر خصوصیات جریان در فرسایش کنارهای رودخانه (مطالعه موردی: بخشهایی از رودخانه کشف رود)},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {فرسایش کناری، HEC-RAS ، رودخانه کشف رود، شبیهسازی هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر خصوصیات جریان در فرسایش کنارهای رودخانه (مطالعه موردی: بخشهایی از رودخانه کشف رود)
%A عرفانی پورقاسمی, وجیهه
%A دستورانی, محمدتقی
%A محبوبه حاجی بیگلو
%J چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2019

[Download]