هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2018-02-18

عنوان : ( ارزیابی سیستم های حمل و نقل درون دانشگاهی با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: مسعود کدخدایی , روزبه شاد , محسن کدخدایی , شهریار افندی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دانشگاه های بزرگ که قسمت های مختلف دانشگاه و دانشکده های مختلف فواصل قا بل توجهی از یکدیگر دارند، انتخاب مناسب ترین و کارآمد ترین سیستم های حمل و نقل درون دانشگاهی بسیار اهمیت دارد. بنابراین لازم است سیستم های مختلف حمل و نقل درون دانشگاهی با انتخاب معیارها و شاخص های مناسب با یکدیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند. همانگونه که امروزه در سفرهای درون شهری رویکرد توسعه ی پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در سفرهای درون دانشگاهی نیز انجام ارزیابی ها و اولویت بندی ها با رویکرد توسعه ی پایدار ارجحیت دارد. در این تحقیق نیز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) گزینه های حمل و نقل درون دانشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته و اولویت بندی گردیده اند. براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق مهمترین معیارها و شاخص های موثر بر اولویت بندی و ارزیابی مدهای حمل و نقل درون دانشگاهی با رویکرد تو سعه پایدار عبارتند از هزینه سفر، زمان سفر، زمان انتظار. اولویت مدهای حمل و نقل درون دانشگاهی نیز به ترتیب دوچرخه های اشتراکی، اتوبوس، پیاده روی وتاکسی های ون بوده است استخراج نتایج نیز با استفاده ازنرم افزار Expert choiceانجام شده ا ست کلیدواژه‌ها:

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, حمل ونقل پایدار, تحلیل سلسله مراتبی ahp, دوچرخه اشتراکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075403,
author = {کدخدایی, مسعود and شاد, روزبه and کدخدایی, محسن and شهریار افندی زاده},
title = {ارزیابی سیستم های حمل و نقل درون دانشگاهی با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه پایدار،حمل ونقل پایدار،تحلیل سلسله مراتبی ahp،دوچرخه اشتراکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی سیستم های حمل و نقل درون دانشگاهی با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد
%A کدخدایی, مسعود
%A شاد, روزبه
%A کدخدایی, محسن
%A شهریار افندی زاده
%J هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
%D 2018

[Download]