۱ آبان اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران , 2007-10-23

عنوان : ( بررسی خواصحرارتی کامپوزیتپلی اتیلن – مس )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر حضور ذرات مسبر خواصحرارتی پلی اتیلن با چگالی متوسط بررسی شده است. بهمنظور تولید کامپوزیت مس.پلی اتیلن از مقادیر مسبا درصد حجمی3-0 استفاده شد و فر ایند قالبگیری فشاری برای تولید فیلم های کامپوزیتی انتخاب گردید. آنالیز حرارتی ماده توسط دستگاه DSC انجام شد. نتایج آنالیز حرارتی نشان داد که ذرات مساثر قابل توجهی روی رفتار بلورینگی زمینه پلی اتیلندارند. به صورتی که درجه بلو رینگی پلی اتیلن در همه نمونه های کامپوزیتی ، در مقایسه با پلیمر خالص کاهشمییابد. اما نقطه ذوب کامپوزیت با افزایشذرات مسبه زمینه پلی اتیلن تغییر چندانی نداشتهاست. همچنین اثر افزایشذرات مسبر روی ظرفیت گرمایی ویژه و گرمای محسوسپلی اتیلن خالص مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی نشان داد که تغییرات ظرفیتگرمایی وی ژه و گرمایمحسوسسیستم هم نسبتبه تغییرات بلورینگی زمینه پلیمر حساسمی باشد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن با چگالی متوسط, مس, کامپوزیت, آنالیز حرارتی و درجه بلورینگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075410,
author = {صاحبیان سقی, سمانه},
title = {بررسی خواصحرارتی کامپوزیتپلی اتیلن – مس},
booktitle = {۱ آبان اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {پلی اتیلن با چگالی متوسط، مس،کامپوزیت، آنالیز حرارتی و درجه بلورینگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواصحرارتی کامپوزیتپلی اتیلن – مس
%A صاحبیان سقی, سمانه
%J ۱ آبان اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
%D 2007

[Download]