ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2019-05-01

عنوان : ( ارزیابی محدوده خراسان رضوی جهت احداث نیروگاههای بادی به کمک تصمیم گیری GIS چند معیاره در محیط )

نویسندگان: احمد شاکر سعود ال حمیده , روزبه شاد , مرجان قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین مکان مناسب احداث نیروگاههای بادی با توجه به معیارها و گزینههای اقلیم (سرعت ، باد، سرعت باد غالب و دما)، جغرافیا (ارتفاع از سطح دریا، شیب)، اقتصادی - اجتماعی (فاصله از راههای ارتباطی فاصله از شهرها و فاصله از روستاها)، زیست محیطی (فاصله از مناطق حفاظت شده، کاربری اراضی و فاصله از رودخانه) و زمین شناسی (فاصله از گسل ها) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در استان خراسان رضوی است. بر اساس نقش و تأثیر متفاوت این فاکتورها، نقشه عوامل مؤثر در A محیط ) در AHP( تهیه گردید. وزن معیارها و گزینهها با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی rcGIS10.6 E محیط نرم افزار A تعیین گردید. از محیط نرم افزار C2000 برای مدلسازی و تحلیل فضایی و rcGIS10.6 تلفیق لایهها استفاده شد و نقشه مکانیابی احداث نیروگاه بادی در چهار کلاس مختلف (خیلی مناسب، مناسب، تاحدودی مناسب، مناسب و نامناسب) بهدست آمد. نتایج نشان داد پهنههایی که در منطقه با توان کاملا مناسب هکتار) را به خود اختصاص دادهاند که شامل مناطقی 1209311 درصد از کل منطقه (13.01 شناسایی شدهاند، در شمال غربی استان (اطراف سبزوار) و گسترههای نسبتا اندکی در جنوب شرق(اطراف تایباد) و شرق استان(اطراف سرخس) بهترین مکانها جهت احداث نیروگاههای بادی هستند. نتایج همچنین نشان داد که سیستم در ساخت نیروگاه میتواند در آمادهسازی دادهها ، اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری و اولویت مدلها و نظرات کارشناسان در ارتباط با عوامل مختلف در انتخاب محل مناسب نیروگاه بادی مؤثر باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدل انعطافپذیری در مدلسازی دادههای مکانی در انتخاب مکان مناسب نیروگاه بادی است.

کلمات کلیدی

،)GIS)، سامانه اطلاعات مکانی(AHP واژگان کلیدی : مکانیابی نیروگاه بادی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075411,
author = {ال حمیده, احمد شاکر سعود and شاد, روزبه and مرجان قائمی},
title = {ارزیابی محدوده خراسان رضوی جهت احداث نیروگاههای بادی به کمک تصمیم گیری GIS چند معیاره در محیط},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {،)GIS)، سامانه اطلاعات مکانی(AHP واژگان کلیدی : مکانیابی نیروگاه بادی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی محدوده خراسان رضوی جهت احداث نیروگاههای بادی به کمک تصمیم گیری GIS چند معیاره در محیط
%A ال حمیده, احمد شاکر سعود
%A شاد, روزبه
%A مرجان قائمی
%J ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2019

[Download]