ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2019-05-01

عنوان : ( ارائه مدل خوشهبندی انتقال میانگین در سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شهر مشهد )

نویسندگان: مریم زلفی گل , روزبه شاد , امیر حسین طاهری نیا , مرجان قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، گسترش دانش، فناوری و همچنین رشد و توسعه سریع شهرها سبب شده است که مدیریت، برنامهریزی و تخصیص امکانات در شهرها به سمت هوشمندی پیش رود. در این راستا، حملونقل هوشمند در زمینه عرضه و تقاضای - خوشهبندی نقاط مکانی با تعیین تعداد و مرکز خوشه ، شهری یکی از بخشهای مهم شهر هوشمند میباشد. هدف این پژوهش ) و الگوریتم های GIS ها جهت ارائه خدمات بهتر به نقاط تقاضا میباشد. بدین منظور بهکارگیری سیستم اطلاعات مکانی ( نوین هوش مصنوعی بسیار مفید است. در این راستا، از الگوریتم انتقال میانگین با مشخص نمودن پهنای باند این الگوریتم، برای خوشهبندی نقاط مکانی استفاده شده است. این الگوریتم موقعیت مرکز هر خوشه را مشخص میکند. بدین ترتیب موقعیت قرارگیری هر وسیله نقلیه تعیین شد. همچنین تعداد خوشهها با تعیین پهنای باند الگوریتم انتقال میانگین مشخص گردید. بنابراین تعداد وسایل نقلیه مورد نیاز برای ارسال بستهها نیز تعیین شد .علاوه بر این، نتایج خوشهبندی با تغییر پهنای باند الگوریتم انتقال میانگین نیز بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, خوشهبندی مکانی, روش انتقال میانگین, حمل و نقل هوشمند GIS سیستم اطلاعات مکانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075414,
author = {زلفی گل, مریم and شاد, روزبه and طاهری نیا, امیر حسین and مرجان قائمی},
title = {ارائه مدل خوشهبندی انتقال میانگین در سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شهر مشهد},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خوشهبندی مکانی، روش انتقال میانگین، حمل و نقل هوشمند GIS سیستم اطلاعات مکانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل خوشهبندی انتقال میانگین در سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شهر مشهد
%A زلفی گل, مریم
%A شاد, روزبه
%A طاهری نیا, امیر حسین
%A مرجان قائمی
%J ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2019

[Download]