زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (3), سال (2019-10) , صفحات (301-318)

عنوان : ( اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه‌های دختری زعفران Crocus sativus L.)) )

نویسندگان: محمدرضا هریوندی , پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , دکتر علی‌اکبر مویدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر زمان پخش و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم بر عملکرد گل و بنه گیاه دارویی زعفران آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گناباد وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (بخش زعفران و گیاهان دارویی) در دو سال زراعی 95-94 و 96-95 اجر ا شد. فاکتورهای آزمایش شامل مقدار کاربرد کلش گندم (2، 4، 6 و 8 تن در هکتار) و زمان کاربرد کلش گندم (اول خردادماه، 15تیرماه و اول شهریورماه به‌صورت پخش سطحی) بودند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تأثیر معنی دار زمان پخش مالچ کلش گندم، مقادیر کاربرد مالچ و نیز اثر متقابل آن ها بر تمامی شاخص های گلدهی زعفران در سطح یک درصد بود. پخش مالچ کلش در اول خردادماه در مقایسه با اول شهریورماه بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد گل، عملکرد گل و عملکرد کلاله خشک زعفران (به ترتیب تا 7/41 ، 9/16و 50 درصد) داشت. همچنین تمامی شاخص های موردمطالعه بنه های دختری زعفران به‌طور معنی داری تحت تأثیر زمان پخش مالچ کلش، سطوح کلش و نیز اثرات متقابل آن ها در سطح یک درصد قرار گرفت. در بین تیمارهای موردبررسی، بیشترین افزایش در عملکرد بنه های بیش از 8 گرم (7/687گرم) و عملکرد کل بنه های دختری زعفران(4/1382گرم ) در نتیجه کاربرد 8 تن مالچ کلش در خردادماه مشاهده شدکه نسبت به تیمار مصرف 2 تن در هکتار بقایا در همان تاریخ به ترتیب افزایش2/62 و 7/77درصدی را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, بنه دختری, تعداد گل, خامه, کلاله خشک, مالچ کلش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075416,
author = {هریوندی, محمدرضا and رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور and دکتر علی‌اکبر مویدی},
title = {اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه‌های دختری زعفران Crocus sativus L.))},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {3},
month = {October},
issn = {2383-1529},
pages = {301--318},
numpages = {17},
keywords = {بنه دختری، تعداد گل، خامه، کلاله خشک، مالچ کلش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه‌های دختری زعفران Crocus sativus L.))
%A هریوندی, محمدرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%A دکتر علی‌اکبر مویدی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2019

[Download]