پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی- پلیمر, دوره (2), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (75-87)

عنوان : ( خاصیت ضد میکروبی کمپوزیت کیتوزان با بنتونیت اصلاح شده علیه باکتری ائروموناس هیدروفیلای بیماریزای آبزیان )

نویسندگان: ظهیر شکوه سلجوقی , امیدوار فرهادیان , نوید رمضانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنتــرل بیماریهــای باکتریایــی ماهیــان همــواره یکــی از مهمتریــن مشــکالت آبــزی پــروران در طــی سـالهای اخیـر بـوده اسـت. از ایـن رو، اسـتفاده از ترکیبـات ضـد میکروبـی جدیـد بـا حداقـل عـوارض مرسـوم گردیـده اسـت. در ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از روش اسـیدی-گرمایی سـاختار بنتونیـت اصـاح گردیـد، سـپس مبـادرت بـه سـاخت هیبریـد کیتـوزان و بنتونیـت اصـاح شـده گردیـد. سـاختار ترکیبات بـا اسـتفاده از روش طیفسـنجی تبدیـل فوریـه مـادون قرمـز )FTIR ،)میکروسـکوپ الکترونـی روبشـی نشـر میدانـی)SEM-FE )و طیفسـنجی پـراش انـرژی پرتـو ایکـس )EDX )مطالعـه گردیـد. مطالعـه ضـد باکتریایـی ترکیبـات بـر باکتـری گـرم منفـی آئرومونـاس هیدروفیـا در شـرایط آزمایشـگاهی بـا دو روش دیسـکی و مایکرودایلوشـن مـورد بررسـی قـرار گرفـت. نتایـج روش دیسـکی نشـان داد کـه ترکیبـات سـاخته شـده دارای خاصیـت ضـد باکتریایی در شـرایط آزمایشـگاهی علیـه باکتـری آائروموناس هیدروفیـا بودنـد. بنتونیـت اصـاح شـده بـا روش اسـیدی-گرمایی دارای قطـر هالـه عـدم رشـد برابـر بــا 11/0 ± 16/11 و هیبریــد کامپوزیــت کیتوزانــی برابــر بــا 12/0 ±54/8 بــود. بــرای تعییــن قــدرت ضدمیکروبـی )MIC و MBC )از روش مایکرودایلوشـن و شـمارش کلونـی در محیط کشـت اگار اسـتفاده گردیـد. نتایـج نشـان داد کـه ترکیـب اصـاح شـده بـا روش اسـیدی گرمایـی دارای MBC بـه میـزان 57/28 و 28/14 میلیگــرم بــر لیتــر بــرای باکتــری آئرومونــاس هیدروفیــا در ده دقیقــه و ســی دقیقــه بودنـد. بـرای کامپوزیـت کیتـوزان و بنتونیـت اصـاح شـده دارای MBC بـه میـزان 28/14 میلیگـرم بـر لیتـر بـرای باکتـری آئرومونـاس هیدروفیـا در ده و سـی دقیقـه بودنـد. نتایـج نشـان داد کـه ترکیبـات اصـاح شـده بنتونیتـی و کامپوزیتـی سـاخته شـده دارای اثـرات ضـد میکروبـی قـوی بـوده و قابلیـت حــذف عوامــل بیماریریــزا را در شــرایط آزمایشــگاهی داشــته و میتواننــد بــه عنــوان ترکیبــات جدیــد بهمنظــور کنتــرل عوامــل بیمــاریزا در سیســتمهای پرورشــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

کلمات کلیدی

, کمپوزیت کیتوزان| بنتونیت| روش اسیدی- گرمایی| آئروموناس هیدروفیلا| خاصیت ضد میکروبی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075417,
author = {ظهیر شکوه سلجوقی and امیدوار فرهادیان and رمضانیان, نوید},
title = {خاصیت ضد میکروبی کمپوزیت کیتوزان با بنتونیت اصلاح شده علیه باکتری ائروموناس هیدروفیلای بیماریزای آبزیان},
journal = {پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی- پلیمر},
year = {2019},
volume = {2},
number = {4},
month = {January},
issn = {2588-5316},
pages = {75--87},
numpages = {12},
keywords = {کمپوزیت کیتوزان| بنتونیت| روش اسیدی- گرمایی| آئروموناس هیدروفیلا| خاصیت ضد میکروبی ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خاصیت ضد میکروبی کمپوزیت کیتوزان با بنتونیت اصلاح شده علیه باکتری ائروموناس هیدروفیلای بیماریزای آبزیان
%A ظهیر شکوه سلجوقی
%A امیدوار فرهادیان
%A رمضانیان, نوید
%J پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی- پلیمر
%@ 2588-5316
%D 2019

[Download]