جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران, دوره (17), شماره (60), سال (2019-6) , صفحات (46-74)

عنوان : ( تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد )

نویسندگان: مهدی جوانشیری , علی اکبر عنابستانی , حمداله سجاسی قیداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی نیم قرن اخیر، در فرآیند شهری شدن شتابان، سکونتگاه های روستایی پیرامون آنها نیز از اثرات این تغییر و تحولات بی‌بهره نماندند. در این راستا برخی از تحولات تحت تأثیر عوامل و نیروهای درونی و پاره‌ای ناشی از عوامل بیرونی مانند تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری های دولتی می باشند. پژوهش حاضر، به منظور بررسی، تحلیل و تبیین تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاه های روستایی مجموعه شهری مشهد طی دوره ده ساله اخیر به انجام رسیده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده‌شده است. جامعه نمونه 28 روستای بالای 20 خانوار در مجموعه شهری مشهد می‌باشد که از طبقات مختلف جمعیتی و فواصل متفاوت با شهر مشهد انتخاب شدند. از مجموع 20083 خانوار در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران، حجم نمونه 377 خانوار به‌دست‌آمده این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تاثیر عوامل شناسایی شده بر تحولات کالبدی-فضایی از تکنیک حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزارSmart PLS ، استفاده گردید. با توجه نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بالای 58/2 بوده یعنی رابطه معنادار و مستقیم است؛ بدین ترتیب شاخص های درونی، همجواری با کلانشهر مشهد و عوامل بیرونی بر تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد که طبق ضرایب کل متغیر عوامل بیرونی با ضریب تاثیر 947/0 بیشترین تاثیر و عوامل درونی روستا کمترین تاثیر را بر تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه ها داشته است. نتایج تحلیل فضایی و رتبه بندی روستاهای نمونه با مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) مشخص کرد روستاهای گرجی سفلی، حسین آباد قرقی و دوست آباد دارای بالاترین سطح تحولات کالبدی-فضایی بوده است.

کلمات کلیدی

, تحولات کالبدی, فضایی؛ سکونتگاه‌های روستایی؛ هم‌جواری با کلان‌شهر مشهد؛ تحلیل فضایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075421,
author = {جوانشیری, مهدی and عنابستانی, علی اکبر and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد},
journal = {جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران},
year = {2019},
volume = {17},
number = {60},
month = {June},
issn = {6987-4567},
pages = {46--74},
numpages = {28},
keywords = {تحولات کالبدی-فضایی؛ سکونتگاه‌های روستایی؛ هم‌جواری با کلان‌شهر مشهد؛ تحلیل فضایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد
%A جوانشیری, مهدی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران
%@ 6987-4567
%D 2019

[Download]