چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14

عنوان : ( بررسی ارتباط شاخص های طیفی گیاهی با وضعیت شوری خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست )

نویسندگان: مروان جمال کریدی الرفاعی , علیرضا کریمی , ابراهیم محمودآبادی , مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اصلی ترین مشکلات اراضی کشاورزی، شوری خاک است که باعث کاهش عملکرد محصولات کشاورزی می شود. به همین دلیل بررسی وضعیت شوری خاک یک منطقه و تاثیر آن بر پوشش گیاهی اهمیت می یابد. هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت پوشش گیاهی متاثر از شوری خاک در اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد به وسیله تصاویر ماهواره لندست بود. برای این منظور در تاریخ نوامبر 2017 تعداد 100 نمونه خاک از عمق صفر تا 20 سانتیمتری‌ خاک، با فاصله 1000 متری در محدوده ای به وسعت 10 هزار هکتار برداشت شد. نمونه‌های خاک بعد از هوا خشک شدن و عبور از الک 2 میلی‌متری مورد آنالیز آزمایشگاهی قرار گرفت و EC در عصاره گل اشباع نمونه های خاک اندازه گیری شد. برای تهیه نقشه پراکنش پوشش گیاهی از تصاویر ماهواره لندست در همان تاریخ نمونه برداری (نوامبر 2017) استفاده شد، که به وسیله نرم افزار Arc GIS نسخه 3/10 ترسیم شد. به منظور بررسی ارتباط شوری خاک با پوشش گیاهی برخی از شاخص های مرتبط با پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای لندست تهیه شد و همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های شوری خاک محاسبه شد. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین میزان همبستگی بین شاخص های پوشش گیاهی با داده های شوری خاک مربوط به شاخص NDVI بود. در نقشه تهیه شده برای ارزیابی پراکنش پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات ماهواره لندست روند تغیرات پوشش گیاهی با روند تغیرات شوری در نقشه زمین آمار تهیه شده به وسیله داده های واقعی همخوانی داشت. بیشترین مقدار شوری در نیمه شمالی منطقه نزدیک به رودخانه دجله وجود داشت که احتمالاً به دلیل اثرات سوء نمک موجب شده تا این منطقه دارای پوشش گیاهی کمتری باشد.

کلمات کلیدی

, شوری خاک, سنجش از دور, پوشش گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075433,
author = {الرفاعی, مروان جمال کریدی and کریمی, علیرضا and ابراهیم محمودآبادی and اکبری, مرتضی},
title = {بررسی ارتباط شاخص های طیفی گیاهی با وضعیت شوری خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست},
booktitle = {چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایران},
year = {2019},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {شوری خاک، سنجش از دور، پوشش گیاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط شاخص های طیفی گیاهی با وضعیت شوری خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
%A الرفاعی, مروان جمال کریدی
%A کریمی, علیرضا
%A ابراهیم محمودآبادی
%A اکبری, مرتضی
%J چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایران
%D 2019

[Download]