افق دانش, دوره (25), شماره (2), سال (2019-4) , صفحات (110-116)

عنوان : ( اثر آنتی آریتمیک عصاره اتانولی پیه انار متعاقب آسیب ایسکمی و پرفوزیون مجدد قلب ایزوله )

نویسندگان: حمیدرضا کازرانی , کاوه رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: شایع ترین علت مرگ و میر در جوامع امروزی بیماری ایسکمیک قلب است. در سال های اخیر، بسیاری از محققان بر روی گیاهان به منظور جستجوی منبع طبیعی جدید با رویکرد درمانی، تمرکز کرده اند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات آنتی آریتمیک عصاره اتانولی پیه انار بر قلب ایزوله رت متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد میوکارد بود. روش کار: قلب رت ها تحت بیهوشی عمیق خارج شد و توسط دستگاه لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت. حیوانات در گروه های ده تایی شاهد و آزمون روزانه به مدت سه هفته توسط لوله معدی به ترتیب آب مقطر و یا عصاره اتانولی پیه انار (mg/kg 200) دریافت کردند. در پایان دوره تیمار، قلب ایزوله حیوانات مورد مطالعه قرار گرفت. پس از دوره تثبیت (30 دقیقه)، قلب‌ها 30 دقیقه ایسکمی عمومی و سپس 90 دقیقه پرفوزیون مجدد را تجربه نمودند. نتایج: عصاره اتانولی پیه انار موجب کاهش چشم گیر و معنی‌دار انواع آریتمی شامل آریتمی های منفرد، salvo، تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی گردید. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثرات حفاظتی امیدوار کننده ای برای عصاره اتانولی پیه انار در برابر آریتمی های ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت پیشنهاد می‌نماید.

کلمات کلیدی

, پیه انار, ایسکمی, پرفوزیون مجدد, آنتی آریتمیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075434,
author = {کازرانی, حمیدرضا and کاوه رحیمی},
title = {اثر آنتی آریتمیک عصاره اتانولی پیه انار متعاقب آسیب ایسکمی و پرفوزیون مجدد قلب ایزوله},
journal = {افق دانش},
year = {2019},
volume = {25},
number = {2},
month = {April},
issn = {1735-1855},
pages = {110--116},
numpages = {6},
keywords = {پیه انار، ایسکمی، پرفوزیون مجدد، آنتی آریتمیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آنتی آریتمیک عصاره اتانولی پیه انار متعاقب آسیب ایسکمی و پرفوزیون مجدد قلب ایزوله
%A کازرانی, حمیدرضا
%A کاوه رحیمی
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2019

[Download]