چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , 2019-07-23

عنوان : ( کوپلیمریزاسیون 1-هگزن و متیل متاکریلات توسط کاتالیست دو هسته ای دی ایمینی نیکل )

نویسندگان: محدثه باقرآبادی , غلامحسین ظهوری , نوید رمضانیان , مهسا کیمیاقلم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همو- و کوپلیمریزاسیون 1-هگزن (H) با مونومر قطبی متیل متاکریلات (MMA) با استفاده ازکاتالیست دوهسته‌ای BNC1 فعال شده با کمک کاتالیست MMAO، سنتز شد. تاثیر کمک کاتالیست‌ MMAO بر فعالیت کاتالیست استفاده شده در هموپلیمریزاسیون 1-هگزن در تولوئن در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. مشخص گردید که بهینه‌ی نسبت مولی [Al]/[Ni] برای کاتالیست دوهسته‌ای BNC1 در 1 :1500 می‌باشد. اثر زمان و دما واکنش بر پلیمریزاسیون نیز مورد بررسی قرار گرفت. دمای محیط به عنوان بهترین دما برای پلیمریزاسیون به دست آمد. اثر کومونومر متیل متاکریلات به عنوان مونومر قطبی بر فعالیت سیستم کاتالیستی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مونومر متیل متاکریلات تا mmol 50 فعالیت سیستم کاتالیستی افزایش پیدا نمود. در حالی که با افزایش بیشتر مونومر قطبی کاهش سرعت در جایگزینی مشاهده شد. نتایج به دست آمده از آنالیز 1H NMR درصد مشارکت بالایی از مونومرقطبی متیل متاکریلات نسبت به 1-هگزن را نشان داد. با افزایش مونومر متیل متاکریلات در خوراک، درصد مشارکت متیل متاکریلات بر اساس مطالعات طیف سنجی FT-IR در کوپلیمر افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, پلیمریزاسیون کاتالیستی, کاتالیست دوهسته‌ای, کوپلیمر, مونومر قطبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075435,
author = {باقرآبادی, محدثه and ظهوری, غلامحسین and رمضانیان, نوید and مهسا کیمیاقلم},
title = {کوپلیمریزاسیون 1-هگزن و متیل متاکریلات توسط کاتالیست دو هسته ای دی ایمینی نیکل},
booktitle = {چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پلیمریزاسیون کاتالیستی، کاتالیست دوهسته‌ای، کوپلیمر، مونومر قطبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کوپلیمریزاسیون 1-هگزن و متیل متاکریلات توسط کاتالیست دو هسته ای دی ایمینی نیکل
%A باقرآبادی, محدثه
%A ظهوری, غلامحسین
%A رمضانیان, نوید
%A مهسا کیمیاقلم
%J چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران
%D 2019

[Download]