تحقیقات علوم رفتاری, دوره (17), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (22-34)

عنوان : ( ارزیابی ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای نظم بخشی هیجان هایدلبرگ (HFERST) )

نویسندگان: هادی صمدیه , حسین کارشکی , فرهاد تنهای رشوانلو , مهدی ارخودی قلعه نویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: طراحی مقیاسی دقیق برای سنجش راهبردهای تنظیم هیجان که علاوه بر یکپارچه کردن راهبردهای مهم مختلف به یک پرسشنامه چندبعدی، ابزارهای موجود را نیز تکمیل کند موضوعی ارزشمند و قابل‌توجه است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی­های روان‌سنجی فرم هایدلبرگ راهبردهای نظم­بخشی هیجان (HFERST) بود. مواد و روش‌ها: طرح پژوهش حاضر از نوع آزمون­سازی و همبستگی بود. کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند در مقطع کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می­دادند؛ که از این میان 301 دانشجو با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از فرم هایدلبرگ راهبردهای نظم­بخشی هیجان (HFERST) و پرسشنامه سبک­های تنظیم هیجان شناختی (CERQ) جمع­آوری شدند.برای تعیین همسانی درونی HFERST از روش آلفای کرونباخ و ضریب دونیمه کردن و برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و روایی همگرا استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس از ساختار شش عاملی مناسبی برخوردار است که در مجموع 53/55 درصد واریانس را تبیین می‌کردند. تحلیل عاملی تأییدی نیز این ساختار را تأیید کرد. همسانی درونی خرده­مقیاس­ها نیز با آلفای کرونباخ در دامنه مطلوب به دست آمد. نتایج روایی همگرا حاکی از این بود که همبستگی مثبت و معناداری میان ابعاد HFERST مشتمل بر ارزیابی مجدد، پذیرش و فرونشانی تجربه هیجانی با ابعاد تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مثبت و پذیرش CERQ وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل­های آماری نشان داد که نسخه فارسی فرم هایدلبرگ راهبردهای نظم­بخشی هیجان از ویژگی‌های روان­سنجی قابل قبولی برخوردار است و می­توان از آن به‌عنوان ابزاری معتبر در جمعیت ایرانی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, نظم‌بخشی هیجان, اعتبار, روایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075440,
author = {صمدیه, هادی and کارشکی, حسین and تنهای رشوانلو, فرهاد and ارخودی قلعه نویی, مهدی},
title = {ارزیابی ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای نظم بخشی هیجان هایدلبرگ (HFERST)},
journal = {تحقیقات علوم رفتاری},
year = {2019},
volume = {17},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-2029},
pages = {22--34},
numpages = {12},
keywords = {نظم‌بخشی هیجان، اعتبار، روایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای نظم بخشی هیجان هایدلبرگ (HFERST)
%A صمدیه, هادی
%A کارشکی, حسین
%A تنهای رشوانلو, فرهاد
%A ارخودی قلعه نویی, مهدی
%J تحقیقات علوم رفتاری
%@ 1735-2029
%D 2019

[Download]