فرآیند مدیریت و توسعه, دوره (31), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (49-83)

عنوان : ( علل رفتار زیرآب زنی در سازمان‌های بخش دولتی )

نویسندگان: قاسم اسلامی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتارهای پنهانی که عموماً به عنوان زیرآب زنی شناخته می شوند، اقداماتی هستند که در غیاب فرد مورد هدف انجام می-گیرند و درجهت تلاش برای تخریب شهرت یا شغل فرد هدف، یا ایجاد معضلاتی برای او صورت می گیرند. با توجه به پیامدهای نامطلوب این رفتار برای فرد، سازمان و جامعه این مطالعه به دنبال شناسایی انواع علل رفتار زیرآب زنی در سازمان های بخش دولتی شهر مشهد می باشد. فلسفه تحقیق، تفسیری، رویکرد آن کیفی و استراتژی مورد استفاده داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده می باشد. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزارگردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری در دو مرحله کدگذاریِ حقیقی و نظری نشان داد که انواع علل رفتار زیرآب زنی در سه دسته علل فردی، علل مدیریتی و علل سازمانی قرار می گیرند. شناخت این عوامل می تواند زمینه ای را فراهم آورد تا با شناخت دقیق این عوامل مانع از توسعه و گسترش این رفتارها در سازمان ها گردید.

کلمات کلیدی

, زیرآب زنی, علل فردی, علل سازمانی, علل مدیریتی, تئوری داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075444,
author = {اسلامی, قاسم and رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید and خوراکیان, علیرضا},
title = {علل رفتار زیرآب زنی در سازمان‌های بخش دولتی},
journal = {فرآیند مدیریت و توسعه},
year = {2018},
volume = {31},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-0719},
pages = {49--83},
numpages = {34},
keywords = {زیرآب زنی، علل فردی، علل سازمانی، علل مدیریتی، تئوری داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T علل رفتار زیرآب زنی در سازمان‌های بخش دولتی
%A اسلامی, قاسم
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%A خوراکیان, علیرضا
%J فرآیند مدیریت و توسعه
%@ 1735-0719
%D 2018

[Download]