چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی , 2017-08-23

عنوان : ( محدودیت زمینه استفاده در قراردادهای مجوز حق بهره برداری حق اختراع در حقوق اتحادیه اروپایی، آمریکا، ایران و فقه امامی )

نویسندگان: سیدمحمدهادی قبولی درافشان , مصطفی بختیاروند , حجت کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«محدودیت زمینه استفاده در قراردادهای مجوز بهر هبرداری حق اختراع در حقوق اتحادیه اروپایی، آمریکا، ایران و فقه امامی » سید محمدهادی قبولی درافشان ، مصطفی بختیاروند ، حجت کرمی از جمله محدودیت هایی که در قراردادهای مجوز بهره برداری برای مجوز گیرنده در نظر گرفته می شود، محدودیت زمینه استفاده است که به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر می شود و بر اساس آن مجوز گیرنده از بهره برداری از اختراع در یک یا چند زمینه منع می شود. از آنجایی که این شرط برای طرف های قرارداد محدودیت هایی ایجاد می کند، ممکن است موجب ورود لطمه به رقابت آزاد در بازار شود. بنابراین در حقوق رقابت ممنوعیت هایی راجع به این شرط محدودکننده در نظر گرفته می شود و کشورها در قوانین رقابت به مقابله با آثار ضد رقابتی محدودیت زمینه استفاده پرداخته اند. در قوانین اتحادیه اروپایی و آمریکا به-طور صریح از محدودیت زمینه استفاده نام برده نشده، ولی با توجه به آیین نامه ها و قواعد راهنمای این نظام-ها می توان آن را محدودکننده رقابت دانست. در حقوق ایران با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مواردی که این شرط مخل رقابت باشد ممنوع است. باوجوداین، محدودیت زمینه استفاده در مواردی می تواند مفید برای رقابت و در نتیجه صحیح باشد. در صورت معلوم و معین و جزیی بودن زمینه محدودشده، بر اساس حقوق موضوعه ایران و فقه امامی نیز می توان این شرط را صحیح دانست.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: مجوز بهره برداری, حق اختراع, محدودیت زمینه استفاده, سلب حق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075452,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدهادی and مصطفی بختیاروند and حجت کرمی},
title = {محدودیت زمینه استفاده در قراردادهای مجوز حق بهره برداری حق اختراع در حقوق اتحادیه اروپایی، آمریکا، ایران و فقه امامی},
booktitle = {چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلیدواژه ها: مجوز بهره برداری، حق اختراع، محدودیت زمینه استفاده، سلب حق.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محدودیت زمینه استفاده در قراردادهای مجوز حق بهره برداری حق اختراع در حقوق اتحادیه اروپایی، آمریکا، ایران و فقه امامی
%A قبولی درافشان, سیدمحمدهادی
%A مصطفی بختیاروند
%A حجت کرمی
%J چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
%D 2017

[Download]