پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( مقایسه کود گاوی و بیوچار حاصل از آن از لحاظ ترکیب محتوا و تاثیرگذاری بر برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی )

نویسندگان: مجید فروهر , امیر فتوت , حسین شریعتمداری , کاظم خاوازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک پژوهش دو مرحله ای، ترکیب شیمیایی بیوچار کود گاوی و برخی مزایا و محدودیت های کاربرد آن در مقایسه با مصرف کود گاوی در یک خاک آهکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج مرحله اول تحقیق، بیوچار کردن کود گاوی، سبب کاهش وزن توده، افزایش درصد کربن آلی، فسفر و پتاسیم کل و کاهش جزئی درصد نیتروژن کل آن شد. همچنین شوری و پ هاش سوسپانسیون 1:5، در بیوچار حاصله، به طور بارزی بیشتر از کود گاوی بود. مرحله دوم پژوهش، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار مصرف کود گاوی، بیوچار کود گاوی و شاهد (عدم مصرف هر کدام) با یک خاک آهکی و در یک دوره زمانی 6 ماهه و شرایط کنترل شده دمایی و رطوبتی (انکوباتور)، به صورت آزمایشگاهی انجام شد. مصرف کود گاوی یا بیوچار آن تاثیر چشمگیری در افزایش فسفر و پتاسیم قابل استفاده خاک دارا بودند ولی تأثیر بیوچار، بارزتر بود. در هر دو تیمار، شوری خاک نسبت به شاهد افزایش و pH خاک، کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, بیوچار, خصوصیات شیمیایی خاک, کود گاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075459,
author = {فروهر, مجید and فتوت, امیر and حسین شریعتمداری and کاظم خاوازی},
title = {مقایسه کود گاوی و بیوچار حاصل از آن از لحاظ ترکیب محتوا و تاثیرگذاری بر برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {بیوچار، خصوصیات شیمیایی خاک، کود گاوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه کود گاوی و بیوچار حاصل از آن از لحاظ ترکیب محتوا و تاثیرگذاری بر برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی
%A فروهر, مجید
%A فتوت, امیر
%A حسین شریعتمداری
%A کاظم خاوازی
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]