تعامل انسان و اطلاعات, دوره (5), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (60-74)

عنوان : ( شناسایی راهبردهای جستجو کاربران در فرایند اطلاع جویی در وب )

نویسندگان: سوره شعائی , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: در این مقاله به شناسایی راهبردهای جستجوی کاربران و میزان استفاده آن‌ها از راهبردهای جستجو درمحیط وب پرداخته شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود که در نیمسال اول در این دانشگاه به تحصیل اشتغال داشتند؛ از بین ‌آن‌ها، تعداد 95 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار فایل‌های ثبت رخداد بهره گرفته شد. یافته‌ها: در این پژوهش 12 راهبرد در 5 دسته کلی مشاهده شد. راهبرد ارزیابی تکرارشونده در زبانه‌ای دیگر، شکل جدیدی از راهبرد ارزیابی نتایج بود. از میان راهبردهای جستجو نیز دسته راهبردهای آغاز جستجو با مجموع 397 تکرار، بیش‌ترین استفاده را داشت و دسته راهبردهای ارزیابی نتایج جستجو با 321 تکرار در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین، دسته راهبردهای دسترسی چندگانه همزمان به منابع با 77 بار تکرار کم‌ترین راهبردهای مورد استفاده بود، اما به‌طور خاص راهبرد اکتشاف تکرارشونده با 21 بار تکرار کم‌کاربردترین راهبرد مورد استفاده بود. بررسی همبستگی بین راهبردها نیز نشان داد برخی از ضرایب همبستگی پیرسون معنی‌دار بود و برخی دیگر معنی‌دار نبود. از بین ضرایب همبستگی معنی‌دار، بیش‌ترین رابطه بین متغیرهای راهبرد ارزیابی نتایج جستجو و راهبرد آغاز جستجو با میزان ضریب همبستگی 591/0 بود. نتیجه: نتایج نشان داد دانشجویان بیش‌تر از راهبردهای سنتی و ساده‌ای چون تدوین عبارت جستجو و ارزیابی تکرارشونده نتایج استفاده می‌کردند و کم‌تر به راهبردهای پیچیده‌تر می‌پرداختند. همین امر لزوم آموزش راهبردها به دانشجویان را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, راهبردهای جستجو, فرایند اطلاع‌یابی, وب, دانشجویان تحصیلات تکمیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075466,
author = {شعائی, سوره and نوکاریزی, محسن and بهزادی, حسن},
title = {شناسایی راهبردهای جستجو کاربران در فرایند اطلاع جویی در وب},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {October},
issn = {2423-7418},
pages = {60--74},
numpages = {14},
keywords = {راهبردهای جستجو، فرایند اطلاع‌یابی، وب، دانشجویان تحصیلات تکمیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی راهبردهای جستجو کاربران در فرایند اطلاع جویی در وب
%A شعائی, سوره
%A نوکاریزی, محسن
%A بهزادی, حسن
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ 2423-7418
%D 2018

[Download]