پژوهش های جامعه شناسی معاصر, دوره (7), شماره (13), سال (2019-2) , صفحات (91-122)

عنوان : ( تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران )

نویسندگان: مجید فولادیان , سیدضیاء هاشمی , محمود تیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطابق نظریات حوزه همسرگزینی و نتایج تحقیقات متعدد گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران، در حال تجربه تغییرات سریع ارزش‌های همسرگزینی از سنتی به مدرن‏ و از روش‏های ساده و بسیط به شیوه‏های پیچیده و متنوع همسرگزینی هستند. لذا شناخت معیارهای جدید همسرگزینی و مقایسه آن‌ها با معیارهای قبل حائز اهمیت فراوان است. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران نگاشته شده است. روش تحقیق حاضر، پیمایش و جامعه آماری آن شامل افراد 15 تا 65 ساله خانوارهای شهری و روستایی ساکن در کل کشور است، حجم نمونه‌ آماری شامل پنج‌هزار نفر است که با روش نمونه­گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج توصیفی پژوهش نشان می‌دهد که از بین معیارهای همسرگزینی، به ترتیب ویژگی‌های شخصیتی (29/84 درصد)، ویژگی‌های عاطفی – روانی (82/80 درصد) و ویژگی‌های مذهبی (81/77 درصد) دارای بیشترین میزان اهمیت در ایران هستند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات، پایگاه اقتصادی - اجتماعی، قومیت، شیوه همسرگزینی و تقید مذهبی با معیارهای همسرگزینی رابطه معنادار دارد، هرچند شدت و ضعف این روابط در میان زنان و مردان متفاوت است. لذا این نتایج بیانگر تفاوت در معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران است.

کلمات کلیدی

نهاد خانواده؛ ازدواج؛ معیارهای همسرگزینی؛ گروه‌های اجتماعی؛ جامعه معاصر ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075468,
author = {فولادیان, مجید and سیدضیاء هاشمی and تیموری, محمود},
title = {تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران},
journal = {پژوهش های جامعه شناسی معاصر},
year = {2019},
volume = {7},
number = {13},
month = {February},
issn = {2476-6305},
pages = {91--122},
numpages = {31},
keywords = {نهاد خانواده؛ ازدواج؛ معیارهای همسرگزینی؛ گروه‌های اجتماعی؛ جامعه معاصر ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران
%A فولادیان, مجید
%A سیدضیاء هاشمی
%A تیموری, محمود
%J پژوهش های جامعه شناسی معاصر
%@ 2476-6305
%D 2019

[Download]