مدل سازی اقتصاد سنجی, دوره (3), شماره (4), سال (2018-10) , صفحات (113-133)

عنوان : ( شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد )

نویسندگان: شهریار میرزائی , غلامرضا محتشمی برزادران , محمد امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی شاخص جدید نابرابری زنگا که بر اساس نسبت میانگین درآمدهای باال و پائین افراد جامعه تعریف شده میپردازیم. هدف اصلی این مقاله معرفی شاخص زنگا و منحنی متناظر با آن و مقایسه آن با شاخص متداول جینی و منحنی پرکاربرد لورنتس است. همچنین برای تجزیه و تحلیل این معیار، از ریز دادههای درآمد خانوارهای ایرانی در بازه زمانی سالهای 1396-1378 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان میدهند که اندازه نابرابری جدید زنگا ویژگیهای الزم برای یک شاخص نابرابری درآمد مطلوب را داراست. همچنین منحنی زنگا تفسیر گویا و واضحتری نسبت به منحنی معروف لورنتس در تبیین نابرابری در مواجهه با دادههای درآمد خانوار ارائه میدهد. شاخص نابرابری زنگا در سنجش نابرابری درآمد روند مشابهی را به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی نسبت به ضریب جینی نشان میدهد. این امر بیانگر سازگاری رتبهبندی شاخص زنگا و ضریب متداول جینی است

کلمات کلیدی

, نابرابری درآمد, ضریب جینی, شاخص زنگا, منحنی لورنتس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075491,
author = {شهریار میرزائی and محتشمی برزادران, غلامرضا and امینی, محمد},
title = {شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد},
journal = {مدل سازی اقتصاد سنجی},
year = {2018},
volume = {3},
number = {4},
month = {October},
issn = {2345-654X},
pages = {113--133},
numpages = {20},
keywords = {نابرابری درآمد، ضریب جینی، شاخص زنگا، منحنی لورنتس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد
%A شهریار میرزائی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A امینی, محمد
%J مدل سازی اقتصاد سنجی
%@ 2345-654X
%D 2018

[Download]