بررسی های آمار رسمی ایران, دوره (29), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (39-59)

عنوان : ( منحنی هــای لــورنتس پــارامتری و ارتبــاط آن بــا شــاخص های قابلیت اعتماد )

نویسندگان: زهرا بهدانی , غلامرضا محتشمی برزادران , بهرام صادق پور گیلده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکل فقر را نمیتوان بدون توجه دقیق به مسئلهی توزیع درامد مورد بررسی قرار داد. در واقع مفهوم فقر به پایینترین طبقه در ردهبندی توزیـع درامـد، و نـابرابری در توزیـع درامـد بـه تمـام طبقـات جامعـه مربـوط میشـود. بـر اسـاس توزیـع درامـدهایی کـه بـهطور غیرعادلانه صورت میگیرد، به منظور سنجش میزان نابرابری اقتصادی، (توزیع ناعادلانهی درامد) شاخصهای زیادی ابداع شده است. یک ابزار مهم بـرای سـنجش میـزان نـابرابری اقتصادی منحنی لورنتس است. یـک روش بـراورد منحنـی لـورنتس، اسـتفاده از یـک فـرم پـارامتری از منحنیهـای لـورنتس روی دادههـا اسـت. در ایـن مقالـه برخـی از منحنیهـای لورنتس پارامتری را معرفی کرده و در نهایت مدلهای معرفیشـده را بـه دادههـای درامـد و هزینهی سال ۱۳۹۵ استان خراسانجنوبی و کشور برازش داده و بهتـرین مـدل را انتخـاب میکنیم. در نهایت تابع چندک متناظر با مدلهای معرفیشده را محاسبه میکنیم.

کلمات کلیدی

منحنــی لــورنتس؛ منحنــی لــورنتس تغییــر شــکلیافتــه؛ تــابع چنــدک؛ شاخصهای نابرابری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075492,
author = {بهدانی, زهرا and محتشمی برزادران, غلامرضا and صادق پور گیلده, بهرام},
title = {منحنی هــای لــورنتس پــارامتری و ارتبــاط آن بــا شــاخص های قابلیت اعتماد},
journal = {بررسی های آمار رسمی ایران},
year = {2018},
volume = {29},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-5214},
pages = {39--59},
numpages = {20},
keywords = {منحنــی لــورنتس؛ منحنــی لــورنتس تغییــر شــکلیافتــه؛ تــابع چنــدک؛ شاخصهای نابرابری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منحنی هــای لــورنتس پــارامتری و ارتبــاط آن بــا شــاخص های قابلیت اعتماد
%A بهدانی, زهرا
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J بررسی های آمار رسمی ایران
%@ 2008-5214
%D 2018

[Download]