پدافند غیرعامل و امنیت, دوره (2), شماره (7), سال (2014-3) , صفحات (69-88)

عنوان : ( راهکارهای توسعه مناطق مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , جمشید نصرت آبادی , غلامرضا مهدوی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و زﯾﺴﺘﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ، ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ، ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳﺖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪوﯾﮋه در ﻧﻘﺎط ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪﺷﻤﺎر آﯾﺪ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎدی و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﻧﻬﺎدی، اﻗﺘﺼﺎدی، اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ- ﮐﺎﻟﺒﺪی اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت، از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﮥ دﻓﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮری ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ را از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺰوای ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ.

کلمات کلیدی

, راﻫﺒﺮد, ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ, ﺗﻮﺳﻌﻪ, ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075506,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جمشید نصرت آبادی and مهدوی فر, غلامرضا},
title = {راهکارهای توسعه مناطق مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل},
journal = {پدافند غیرعامل و امنیت},
year = {2014},
volume = {2},
number = {7},
month = {March},
issn = {1735-8671},
pages = {69--88},
numpages = {19},
keywords = {راﻫﺒﺮد، ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکارهای توسعه مناطق مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جمشید نصرت آبادی
%A مهدوی فر, غلامرضا
%J پدافند غیرعامل و امنیت
%@ 1735-8671
%D 2014

[Download]